مهدی اکابری تفتی  مهدی اکابری تفتی  دانشکده علوم انسانی
 گروه علوم اقتصادی  استادیار
 32357500 (035)  32353004 (035)
 akaberi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات