اخبار

 

رئیس دانشکده

 
سمیه سادات موسوی  سمیه سادات موسوی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی صنایع  استادیار
 33212400 (035)  33213333 (035)
 mousavi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar

معاون دانشکده

 
خسرو رضایی  خسرو رضایی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی پزشکی  استادیار
 33212455 (035)  33213333 (035)
 kh.rezaee meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar

کارشناس دانشکده

 
خانم اسلامی  كارشناس دانشكده فني و مهندسي
33212401 (035) 33213333 (035)
 meybod.ac.ir ساختمان مرکزی - طبقه همکف