رئیس دانشکده
 نجمه نشاط  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی صنایع  استادیار
 33210000 (035) داخلی 2411  32353004 (035)
 neshat meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar