مقطع کارشناسی

گروه

رشته / گرایش

ایرانشناسی

ایرانشناسی

تاریخ اسلام

جغرافیا

جغرافیا

علوم اقتصادی

اقتصاد

مدیریت

مدیریت صنعتی

مدیریت کسب و کار

مالی و حسابداری

مدیریت مالی

حسابداری

 

مقطع کارشناسی ارشد

گروه

رشته / گرایش

ایرانشناسی

ایرانشناسی / آداب و رسوم و میراث فرهنگی

تاریخ / تاریخ ایران اسلامی

مدیریت

مدیریت صنعتی / مدیریت عملکرد

جغرافیا جغرافیای سیاسی / آمایش سیاسی فضا
علوم اقتصادی علوم اقتصادی / اقتصاد نظری

مقطع دکترای تخصصی

گروه

رشته / گرایش

مدیریت مدیریت صنعتی / تحقیق در عملیات