مقطع کارشناسی

گروه

رشته / گرایش

ایرانشناسی

ایرانشناسی

تاریخ اسلام

جغرافیا

جغرافیا

علوم اقتصادی

اقتصاد

مدیریت

مدیریت صنعتی

مدیریت مالی

حسابداری

حسابداری

 


مقطع کارشناسی ارشد

گروه

رشته / گرایش

ایرانشناسی

ایرانشناسی / آداب و رسوم و میراث فرهنگی

تاریخ / تاریخ ایران اسلامی

مدیریت

مدیریت صنعتی / مدیریت عملکرد