علی آزادی نژاد  دانشکده علوم انسانی
 گروه علوم اقتصادی  استادیار
 33212666  32353004 (035)
 azadinejad meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar
 مهدی اکابری تفتی  دانشکده علوم انسانی
 گروه علوم اقتصادی  استادیار
 33212664  32353004 (035)
 akaberi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
 مهدی امامی میبدی  دانشکده علوم انسانی
 گروه علوم اقتصادی  استادیار
 33210000  32353004 (035)
 emami meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar
 حمید بابایی میبدی  دانشکده علوم انسانی
 گروه مدیریت  استادیار
 33212684  32353004 (035)
 babaei meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
 محمود بهنام پور  دانشکده علوم انسانی
 گروه علوم اقتصادی  استادیار
 33210000  32353004 (035)
 behnampour meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar
شهناز حجتی نجف آبادی  شهناز حجتی نجف آبادی  دانشکده علوم انسانی
 گروه ایرانشناسی  استادیار
 33212615  32353004 (035)
 hojati meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar
زهره دهقان پور  زهره دهقان پور  دانشکده علوم انسانی
 گروه ایرانشناسی  استادیار
 33212617  32353004 (035)
 dehghanpour meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar
سعید دهقان خاوری  سعید دهقان خاوری  دانشکده علوم انسانی
 گروه علوم اقتصادی  استادیار
 33212665  32353004 (035)
 saeed.khavari meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar
محمدحسین دهقانی فیروزآبادی  محمدحسین دهقانی فیروزآبادی  دانشکده علوم انسانی
 گروه ایرانشناسی  استادیار | هیأت علمی بازنشسته
   
 dehghani meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
 فاطمه زارعی  دانشکده علوم انسانی
 گروه مدیریت  استادیار
 33210000  32353004 (035)
  meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar
 حسن زارعی محمود آبادی  دانشکده علوم انسانی
 گروه ایرانشناسی  استادیار
 33212616  32353004 (035)
 h.zarei meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
محمد زارعی محمودآبادی  محمد زارعی محمودآبادی  دانشکده علوم انسانی
 گروه مدیریت  دانشیار
 33212686  32353004 (035)
 zarei.m meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar - ResearchGate
محمود سازگاری اردکانی  محمود سازگاری اردکانی  دانشکده علوم انسانی
 گروه جغرافیا  استادیار
 33212636  32353004 (035)
 sazegari meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
احسان سلیمی  احسان سلیمی  دانشکده علوم انسانی
 گروه علوم اقتصادی  استادیار
 33212663  32353004 (035)
 salimi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 
 حسین صیادی تورانلو  دانشکده علوم انسانی
 گروه مدیریت  دانشیار
 33212688  32353004 (035)
 h.sayyadi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar
محمدصادق طالبی  محمدصادق طالبی  دانشکده علوم انسانی
 گروه جغرافیا  استادیار
 33212638  32353004 (035)
 talebi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
منصور طرفداری  منصور طرفداری  دانشکده علوم انسانی
 گروه ایرانشناسی  استادیار
 33212612  32353004 (035)
 tarafdari meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
محمدحسین عبدالرحیمیان  محمدحسین عبدالرحیمیان  دانشکده علوم انسانی
 گروه مدیریت  مربی
 33212685  32353004 (035)
 abdalrahimiyan meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
 مهران فاطمی  دانشکده علوم انسانی
 گروه جغرافیا  استادیار
 33212639  32353004 (035)
 yazdfatemi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 
سامان قاسمی فیروزآبادی  سامان قاسمی فیروزآبادی  دانشکده علوم انسانی
 گروه ایرانشناسی  استادیار
 33212613  32353004 (035)
 ghasemi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
بهزاد کریمی  بهزاد کریمی  دانشکده علوم انسانی
 گروه ایرانشناسی  استادیار
 33212614  32353004 (035)
 karimi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 ACADEMIA
مجتبی گلمحمدی شورکی  مجتبی گلمحمدی شورکی  دانشکده علوم انسانی
 گروه مدیریت  استادیار
 33212682  32353004 (035)
 golmohammadi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar
 حسین محبی  دانشکده علوم انسانی
 گروه مدیریت  استادیار
 33212681  32353004 (035)
 h.mohebbi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar
حامد محمودیان  حامد محمودیان  دانشکده علوم انسانی
 گروه مدیریت  استادیار
 33212683  32353004 (035)
 h.mahmoodian meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar
 محمدرضا ملک ثابت  دانشکده علوم انسانی
 گروه ایرانشناسی  استادیار
 33212619  32353004 (035)
 maleksabet meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
سعیده مؤیدفر  سعیده مؤیدفر  دانشکده علوم انسانی
 گروه جغرافیا  استادیار
 33212637  32353004 (035)
 moayedfar meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar
مرتضی نبی میبدی  مرتضی نبی میبدی  دانشکده علوم انسانی
 گروه مدیریت  استادیار
 33212687  32353004 (035)
 mnabi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
جعفر نوری  جعفر نوری  دانشکده علوم انسانی
 گروه ایرانشناسی  استادیار
 33212618  32353004 (035)
 j.nouri meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
 حسن یعقوب نیا  دانشکده علوم انسانی
 گروه جغرافیا  استادیار
 33210000  32353004 (035)
yaghoubnia meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar