رئیس دانشکده
 یحیی میرحسینی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه علوم قرآن و حدیث  استادیار
 33212816  32353004 (035)
 mirhoseini meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar
معاون دانشکده
راضیه نظری  راضیه نظری  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه فقه و حقوق اسلامی  استادیار
 33212840  32353004 (035)
 r.nazari meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar