حمید آبیار فیروزآبادی  حمید آبیار فیروزآبادی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی صنایع  استادیار
 33210000 (035) داخلی 2417  32353004 (035)
 habyar meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar
حسین اسلامی  حسین اسلامی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی پزشکی  استادیار
 33210000 (035) داخلی 2454  32353004 (035)
 heslami meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
حورا الحسینی المدرسیه  حورا الحسینی المدرسیه  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی مواد  استادیار
 32357500 (035) داخلی 302  32353004 (035)
 almodarresiyeh meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar
زهره انصاری  زهره انصاری  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی پزشکی  استادیار
 33210000 (035) داخلی 2456  32353004 (035)
 z_ansari meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar
مجتبی انصاری  مجتبی انصاری  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی پزشکی  استادیار
 33210000 (035) داخلی 2453  32353004 (035)
 ansari meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar
هادی برزگر بفروئی  هادی برزگر بفروئی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی مواد  استادیار
 32357500 (035)  32353004 (035)
 hadi.barzegar meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar
هادی پورمحمدی  هادی پورمحمدی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی کامپیوتر  استادیار
 33210000 (035) داخلی 2435  32353004 (035)
 pormohamadi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
عباسعلی جعفری ندوشن  عباسعلی جعفری ندوشن  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی صنایع  استادیار
 33210000 (035) داخلی 2416  32353004 (035)
 ajafari meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar
خدیجه جهانبانی اردکانی  خدیجه جهانبانی اردکانی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی صنایع  استادیار
 33210000 (035) داخلی 2413  32353004 (035)
 jahanbani meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar
محمد راعی دهقی  محمد راعی دهقی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی مواد  استادیار
 33210000 (035)  32353004 (035)
 raei meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
رضا رشیدی میبدی  رضا رشیدی میبدی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی مواد  دانشیار
 32357500 (035)  32353004 (035)
 rashidi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
محمدرضا زارع بنادکوکی  محمدرضا زارع بنادکوکی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی صنایع  استادیار
 33210000 (035) داخلی 2415  32353004 (035)
  mr.zare meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
محسن سرداری زارچی  محسن سرداری زارچی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی کامپیوتر  استادیار
 33210000 (035) داخلی 2433  32353004 (035)
 sardari meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar
محمدعلی صحتی  محمدعلی صحتی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی کامپیوتر  استادیار
 33210000 (035) داخلی 2434  32353004 (035)
 masehati meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar
مصطفی علیزاده  مصطفی علیزاده  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی مواد  دانشیار
 32357500 (035)  32353004 (035)
 alizadeh meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar
مهدی فیض پور  مهدی فیض پور  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی مواد  استادیار
 32357500 (035) داخلی 305  32353004 (035)
 feizpour meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
سیدحسن مرتضوی  سیدحسن مرتضوی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی کامپیوتر  استادیار
 33210000 (035) داخلی 2432  32353004 (035)
 hassanmortazavi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
محسن مظفری شمسی  محسن مظفری شمسی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی مواد  استادیار
 32357500 (035) داخلی 302  32353004 (035)
 mmozafari meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar
حیدر مفتاحی زاده  حیدر مفتاحی زاده  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی پزشکی  استادیار
 32357500 (035) داخلی 302  32353004 (035)
 meftahizadeh meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar
سمیه سادات موسوی  سمیه سادات موسوی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی صنایع  استادیار
 33210000 (035) داخلی 2412  32353004 (035)
 mousavi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar
محمد میرابی  محمد میرابی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی صنایع  استادیار
 33210000 (035) داخلی 2414  32353004 (035)
 mirabi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar
 نجمه نشاط  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی صنایع  استادیار
 33210000 (035) داخلی 2411  32353004 (035)
 neshat meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
محمدرضا نصر اصفهانی  محمدرضا نصر اصفهانی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی مواد  استادیار
 33210000 (035) داخلی 2455  32353004 (035)
 nasresfahani meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
عباس نیک نژاد  عباس نیک نژاد  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی مواد  دانشیار
 32357500 (035) داخلی 302  32353004 (035)
 aniknejad meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar