قوانین و آیین نامه ها

قوانین نگارش پایان نامه

فرمهای آموزشی (PDF)

فرمهای آموزشی (WORD)

فرمهای مربوط به قبل از جلسه دفاعیه (PDF)

فرمهای مربوط به قبل از جلسه دفاعیه (WORD)

فرم های مربوط به جلسه دفاعیه (PDF)

فرم های مربوط به جلسه دفاعیه (WORD)

فرمهای مربوط به بعد از جلسه دفاعیه و فارغ التحصیلی (PDF)

فرمهای مربوط به بعد از جلسه دفاعیه و فارغ التحصیلی (WORD)