علی محمد فلاحیان فیروزآبادی کارشناس امور دانشجویی
33212020 (035) 32353004 (035)
meybod.ac.ir ساختمان مرکزی - طبقه زیرین