دکتر حسین محبی مدیر امور دانشجویی
33212004 (035) 32353004 (035)
h.mohebbi meybod.ac.ir ساختمان مرکزی - طبقه زیرین