دکتر حسین محبی مدیر امور دانشجویی
33212004 (035) 32353004 (035)
h.mohebbi meybod.ac.ir ساختمان مرکزی - طبقه زیرین
دکتر حسین عابدینی مدیر فرهنگی و اجتماعی
33212005 (035) 32353004 (035)
abedini meybod.ac.ir ساختمان مرکزی - طبقه زیرین
محمد ساعت ساز یزدی محمد ساعت ساز یزدی کارشناس امور فرهنگی
33212030 (035) 32353004 (035)
sta.saatsaz meybod.ac.ir ساختمان مرکزی - طبقه زیرین
خانم صفایی كارشناس مشاوره و راهنمايي دانشجويي
33212060 (035) 32353004 (035)
meybod.ac.ir ساختمان مرکزی - طبقه زیرین
سیدجواد عظیمی دخت کارشناس امور دانشجویی 
33212020 (035)  32353004 (035)
s.j.azimi meybod.ac.ir ساختمان مرکزی - طبقه زیرین
یحیی فیاض کارمند امور دانشجویی
33212017 (035) 32353004 (035)
meybod.ac.ir ساختمان مرکزی
سعید احمدیان (بازنشسته) کارشناس امور دانشجویی