خانم ابوالحسنی كارشناس مسئول اداره تربيت بدني
33210000 (035)  32353004 (035)
abolhasani meybod.ac.ir ساختمان مرکزی - طبقه زیرین