شرح وظایف مرکز بهداشت،درمان و مشاوره
 • نظارت و رسیدگی به وضعیت روحی ، روانی و بهداشتی دانشجویان و ارائه راهنماییهای لازم در زمینه های مختلف.
 • نظارت بر رعایت بهداشت سلف سرویس ها ، خوابگاهها و سایر اماكن متعلق به دانشگاه با همكاری مدیریت امور دانشجویی.
 • تأمین خدمات بهداشتی و درمانی دانشجویان و كاركنان.
 • انجام خدمات مشاوره ای با دانشجویان و خانواده آنان (درصورت لزوم) به منظور آگاهی از مشكلات آنان.
 • برقراری ارتباط با واحدهای مختلف دانشگاه  به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیت های فوق برنامه در ارتباط با اهداف مركز.
 • پیش بینی و اقدامات لازم در زمینه تهیه دارو و لوازم بهداشتی و نظارت و كنترل در مصرف آن.
 • معاینه و معالجه سرپایی دانشجویان.
 • ثبت و نگهداری سوابق درمانی دانشجویان.
 • پی گیری وضعیت دانشجویانی كه در مراكز پزشكی بستری می شوند.
 • اظهار نظر درباره گواهی نامه های پزشكی دانشجویان كه توسط پزشكان دیگر تجویز شده باشند.
 • تهیه و تنظیم جدول زمان بندی شده به منظور استفاده دانشجویان و كاركنان از خدمات درمانی مركز.
 • نظارت مستمر بر نحوه فعالیت پزشكان، مشاوران، پرستاران و سایر پرسنل بهداشتی ، درمانی مركز.
 • برگزاری كلاس ها و كارگاههای آموزشی در جهت ارتقاء سلامت جسمی و روانی دانشجویان.
 • ارتباط با انجمن ها ، نهادها ، سازمان ها و ادارات مرتبط با امر بهداشت، درمان و مشاوره.
 • تهیه و توزیع نشریه های مختلف مربوط براساس نیازهای موجود.
 • ارائه گزارش های لازم به معاونت آموزشی،پژوهشی، دانشجویی و مدیریت اموردانشجویی و فرهنگی در زمینه های مربوط