خانم صفایی كارشناس مشاوره و راهنمايي دانشجويي
33212060 (035) 32353004 (035)
meybod.ac.ir ساختمان مرکزی - طبقه زیرین