حسین صیادی تورانلو  دانشکده علوم انسانی
 گروه مدیریت  دانشیار
 33212220 (035)  33213333 (035)
 h.sayyadi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar

تحصیلات دانشگاهی

  کارشناسی مدیریت صنعتی | دانشگاه یزد 1385
  کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، گرایش مدیریت تولید | دانشگاه یزد 1387
  دکتری مدیریت صنعتی، گرایش تحقیق در عملیات | دانشگاه تربیت مدرس 1393
 • عنوان رساله دکتري: طراحي مدل چابکي سازماني با رويکرد امکاني

توسط : saatsaz | تاریخ : 1399/04/20 | نظرات

سوابق پژوهشی

 •  1) تألیفات :
 •  
  1. تئوری مجموعه فازی شهودی فاصله‌ای و کاربرد آن در تصمیم‌گیری گروهی(1397). انتشارات دانشگاه ولی‌عصر(عج)
  2. نظریه مجموعه فازی شهودی و کاربرد آن در مدیریت(1397). انتشارات دانشگاه ولی‌عصر(عج)
  3. پرکاربردترین آزمون‌های آماری ویژه دانشجویان مدیریت، علوم اجتماعی و مهندسی صنایع(1397). انتشارات دانشگاه یزد
 •  
 •  2) مقالات JCR :
 •  
  5. Tooranloo, H. S., Ayatollah, A. S., & Marvasti, M. T. (2018). Diagnosing the service quality improvement of university libraries in intuitionistic fuzzy environment. Malaysian Journal of Library & Information Science, 23(3), 69-91.   Quartile: Q3; IF: 1.
  4. Tooranloo, H. S., Ayatollah, A. S., & Alboghobish, S. (2018). Evaluating knowledge management failure factors using intuitionistic fuzzy FMEA approach. Knowledge and Information Systems, 1-23.  Quartile: Q2; IF: 2.397.
  3. Tooranloo, H. S., Azadi, M. H., & Sayyahpoor, A. (2017). Analyzing factors affecting implementation success of sustainable human resource management (SHRM) using a hybrid approach of FAHP and type-2 fuzzy DEMATEL. Journal of cleaner production, 162, 1252-1265.  Quartile: Q1; IF: 6.395.
  2. Tooranloo, H. S., & Ayatollah, A. S. (2017). Pathology the internet banking service quality using Failure Mode and Effect Analysis in interval-valued intuitionistic fuzzy environment. International Journal of Fuzzy Systems, 19(1), 109-123.  Quartile: Q2; IF: 3.085.
  1. Tooranloo, H. S., & sadat Ayatollah, A. (2016). A model for failure mode and effects analysis based on intuitionistic fuzzy approach. Applied Soft Computing, 49, 238-247.  Quartile: Q1; IF: 4.873.
 •  
 •  3) مقالات علمي- پژوهشي (ISI, Scopus) :
 •  
  22. Tooranloo, H. S., Zanjirchi, S. M., & Tavangar, M. (2020). ELECTRE Approach for Multi-Attribute Decision-making in Refined Neutrosophic Environment. Neutrosophic Sets and Systems, 31(1), 8.
  21. Sayyadi Tooranloo, H., & Saghafi, S. (2020). Assessing the risk of hospital information system implementation using IVIF FMEA approach. International Journal of Healthcare Management, 1-14.
  20. Tooranloo, H. S., & Shahamabad, M. A. (2020). Designing the model of factors affecting in the implementation of social and environmental accounting with the ISM approach. International Journal of Ethics and Systems.
  19. Tooranloo, H. S., & Saghafi, S. (2019). Investigating the impact of using knowledge management on organisational agility through competitive intelligence and strategic thinking. Journal of Information & Knowledge Management, 18(02), 1950016.
  18. Tooranloo, H. S., Azizi, P., & Sayyahpoor, A. (2019). Analyzing causal relationships of effective factors on the decision making of individual investors to purchase shares. International Journal of Ethics and Systems.
  17. Tooranloo, H. S., & Azizi, P. (2019). Ethical values in auditing from Islamic perspective. International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation, 15(3), 278-312.
  16. Tooranloo, H. S., & Saghafi, S. (2019). Investigating the Impact of Using Knowledge Management on Organisational Agility through Competitive Intelligence and Strategic Thinking. Journal of Information & Knowledge Management, 1950016.
  15. Tooranloo, H. S., Ayatollah, A. S., & Iranpour, A. (2018). A model for supplier evaluation and selection based on integrated interval-valued intuitionistic fuzzy AHP-TOPSIS approach. International Journal of Mathematics in Operational Research, 13(3), 401-417.
  14. Sayyadi Tooranloo, H., & Rahimi, S. (2018). Analyzing effective factors in Green information systems (ISs) adoption in health care centers using interpretive structural modeling. International Journal of Industrial Engineering & Production Research, 29(3), 321-341.
  13. Sayyadi Tooranloo, H., & Azizi, P. (2018). An analysis of causal relationships of ethical values in auditing from Islam’s perspective: Using fuzzy DEMATEL approach. International Journal of Ethics and Systems, 34(3), 393-422.
  12. Sayyadi Tooranloo, H., Alavi, M., & Saghafi, S. (2018). Evaluating indicators of the agility of the green supply chain. Competitiveness Review: An International Business Journal, 28(5), 541-563.
  11. Tooranloo, H. S., Ayatollah, A. S., & Karami, M. (2018). Analysis of causal relationship between factors affecting the successful implementation of enterprise resource planning using intuitionistic fuzzy DEMATEL. International Journal of Business Information Systems, 29(4), 436-458.
  10. Tooranloo, H. S., Ayatollah, A. S., & Karami, M. (2018). IT outsourcing through group decision-making based on the principles of interval-valued intuitionistic fuzzy theory. International Journal of Procurement Management, 11(1), 96-112.
  9. Tooranloo, H. S., & Rahimi, S. (2018). Analysis of the barriers of implementing sustainable supply chain management in healthcare centers using interpretive structural modeling (ISM). Journal of Industrial and Systems Engineering, 11(4), 132-152.
  8. Tooranloo, H. S., Karimi, S., & Vaziri, K. (2018). Analysis of the Factors Affecting Sustainable Electronic Supply Chains in Healthcare Centers: An Interpretive-Structural Modeling Approach. Information Resources Management Journal (IRMJ), 31(4), 23-43.
  7. Tooranloo, H. S., & Saghafi, S. (2018). The relationship between organisational agility and applying knowledge management. International Journal of Agile Systems and Management, 11(1), 41-66.
  6. Sayyadi Tooranloo, H., Azadi, M. H., & Sayahpoor, A. (2017). Analyzing Factors Affecting Success of E-Supply Chain Management Implementation using Type-2 Fuzzy Group decision making. International Journal of Industrial Engineering & Production Research, 28(2), 129-149.
  5. Tooranloo, H. S., & Iranpour, A. (2017). Supplier selection and evaluation using interval-valued intuitionistic fuzzy AHP method. International Journal of Procurement Management, 10(5), 539-554.
  4. Sayyadi Tooranloo, H. S., & Eslami, F.  (2015). Investigating the correlation between the organizational norm and culture on the perceived support of creativity and innovation, Journal of Applied Environmental and Biological Sciences, 733-740(11).
  3. Sayyadi Tooranloo, H. S., & Eslami, F.  (2015). Investigating the correlation between the organizational norm and culture on the perceived support of creativity and innovation, Journal of Applied Environmental and Biological Sciences, 733-740(11).
  2. Zare Mehrjerdi, Y., Sayyadi, H., and  Jamali, R. (2009). Measuring academic libraries service quality in fuzzy environment. Performance Measurement and Metrics, Vol. 10, Issue 2, pp. 94 – 115.
  1. Jamali, R., & Sayyadi Tooranloo, H. (2009). Prioritizing academic library service quality indicators using fuzzy approach: case study: libraries of Ferdowsi University. Library Management, 30(4/5), 319-333.
 •  
 •  4) مقالات علمي- پژوهشي(ISC) :
 •  
  28. حسین صیادی، سلیم کریمی، سجاد رحیمی(1398). تحلیل عوامل محیط زیستی موثر در اتخاذ سیستم های اطلاعاتی پایدار در مراکز خدمات درمانی با استفاده از رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری، فصلنامه علمی، آموزش محیط زیست و توسه پایدار، سال 8، شماره 1.
  27. حسین صیادی، سید حبیب‌اله میرغفوری، مهدی نامجو، سپیده ثقفی(1398). بررسی عوامل موثر بر پیاده سازی نسخ الکترونیک در داروخانه های شهر یزد، مجله مدیریت اطلاعات سلامت، سال 16، شماره 4.
  26. حسین صیادی، سلیم کریمی، سجاد رحیمی(1397). ارایه مدل جامع عوامل اجتماعی مؤثر در اتخاذ سیستم های اطلاعاتی پایدار در مراکز خدمات درمانی، مدیریت اطلاعات سلامت. سال15، شماره2.
  25. حسین صیادی تورانلو، پدارم عزیزی(1397). بررسی نحوه برون‌سپاری وظایف حسابرسی داخلی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دانش حسابرسی، سال هجدهم، شماره 72.
  24. حسین صیادی تورانلو، سپیده ثقی(1396). پیامدهای اخلاق کار اسلامی، فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت اسلامی، سال 25، شماره 4؛ 10-1.
  23. حسين صيادي تورانلو، محمد حسین آزادی(1396). ترسیم نقشه فازی عناصر کیفی رضایت‌مندی مردم از پلیس درنحوه ی رسیدگی به مأموریت‌ها با رویکرد فازی نوع 2 در شهر شیراز. پژوهش های مدیریت انتظامی.
  22. حسين صيادي تورانلو، سيد محمود زنجيرچي، محسن کرمی(1396). ارائه چارچوبی جهت ارزیابی چابکی سازمانی با تاکید بر نقش فناوری اطلاعات با رویکرد تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای، مجله تحقیق در عملیات در کاربردهای آن.
  21. حسین صیادی تورنلو، پدارم عزیزی(1396). شناسایی و رتبه بندی ارزش‌های اخلاقی در حسابرسی از دیدگاه اسلام با رویکرد TOPSIS فازی، فصلنامه علمی ترویجی اخلاق، دوره 13، شماره26.
  20. ناصر شهسواری‌پور، حسین صیادی تورانلو، فرحناز آهنگ(1395). پیوند استراتژی با برنامه‌های عملیاتی در معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی رفسجان، سیاست‌نامه علم و فناوری، دوره 6، شماره 4.
  19. ناصر شهسواری‌پور، حسین صیادی تورانلو، فرحناز آهنگ(1395). ترسيم نقشه راهبردي تشكيلات سازماني، فصلنامه مطالعات مديريت راهبردي، دوره 7، شماره 28.
  18. حسين صيادي تورانلو، سيد محمود زنجيرچي، مسعود عطايي(1395). رتبه‌بندي و ارزيابي عملکرد شعب بانک کشاورزي استان يزد، با استفاده از آنتروپي شانون و تحليل رابطة خاکستري، فصلنامه توسعه مديريت پولي و بانکي
  17. سيدحبيب‌اله ميرغفوري، حسين صيادي تورانلو، مريم کريمي‌نيا(1392). رتبه‌بندي عوامل مؤثر بر ارتقاي نوآوري در شرکت‌هاي وابسته به مراکز رشد  با استفاده از تکنيک تاپسيس فازي؛ مطالعه موردي پارک علم و فناوري يزد، سي و ششمين شماره فصلنامه رشد فناوري
  16. ميرفخرالديني، سيد حيدر، ميرغفوري، سيد حبيب اله ، صيادي تورانلو، حسين(1390)، اولويت بندي پروژه هاي بهبود در مدلEFQM با رويكرد كارت امتيازي متوازن (مطالعه موردي: شركت برق منطقه اي يزد)، مجله چشم انداز مديريت صنعتي، شماره2، ص91
  15. علي محمدي اردكاني، مجيد، سعيدا اردكاني، سعيد، صيادي تورانلو، حسين(1390). ارزيابي كارآيي نسبي نيروي انساني مراكز بهداشت شهرستان هاي استان يزد با استفاده از مدل تحليل پوششي داده ها، مجله دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان، شماره 41، ص 255.
  14. زنجيرچي، سيد محمود، صيادي تورانلو، حسين(1389). عارضه‌يابي و مسيريابي بهبود كيفيت خدمات كتابخانه‌هاي دانشگاهي با رويكرد "تحليل شكست و آثار آن". مجله آموزش عالي ايران، شماره 8، ص55.
  13. صابري، سيدمهدي،  كوه كن، حانيه، صيادي تورانلو، حسين و سيدمحمود زنجيرچي(1389). طبقه بندي آماري جرايم بر اساس هوش هيجاني در زندانيان زندان مركزي استان يزد در سال 1389 . مجله علمي پزشكي قانوني، شماره 60، ص 247.
  12. زنجيرچي، سيد محمود، صيادي تورانلو، حسين(1388). متدولوژي تبيين عوامل بحراني موفقيت و شکست نابي سازمان‌هاي توليدي با رويکرد فازي. نشريه بين المللي مهندسي صنايع و مديريت توليد، شماره 4، جلد 20.
  11. زنجيرچي، سيد محمود و صيادي تورانلو، حسين و منصوري، حسين (1388). ترسيم نقشه فازي عناصر کيفي، رويکردي جديد در تبيين مسير تعالي کيفيت خدمات کتابخانه. فصلنامه کتابداري و اطلاع رساني، شماره 46.
  10. ميرفخرالديني، سيدحيدر، فريد، داريوش، صيادي تورانلو، حسين(1388). بکارگيري مدل EFQM در تحليل ابعاد فرهنگ سازماني در مراکز خدمات درماني، مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد. 17(2 (پياپي 65)):15-19.
  9. ميرغفوري، سيد حبيب اله، صيادي تورانلو، حسين، طاهري، محسن(1388). تبيين و تحليل موانع موثر بر کارآفريني زنان(مورد مطالعه: استان يزد). پژوهش نامه مديريت تحول. سال اول، شماره2.
  8. سعيدا اردکاني، سعيد، صادقي آراني، زهرا، صيادي تورانلو، حسين(1388). تجزيه و تحليل شکاف کيفيت خدمات در بانک‌هاي دولتي شهرستان يزد و رتبه‌بندي آن‌ها با استفاده از تکنيک TOPSIS. مجله کاوش‌هاي مديريت بازرگاني.; 1(1):97-79.
 7. صيادي تورانلو، حسين ، جمالي، رضا، و منصوري، حسين (1388). بررسي رابطه بين کيفيت زندگي کاري و تعهد سازماني، مجله دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي شهيد چمران اهواز. شماره 1، ص113.
  6. ميرغفوري، سيد حبيب اله، صيادي تورانلو، حسين، ميرفخرالديني، سيدحيدر(1388). بررسي و  تحليل  مسائل و مشكلات موثر بر مشاركت زنان در فعاليت هاي ورزشي. فصلنامه مديريت ورزشي، شماره 1، ص 83.
  5. صيادي تورانلو، حسين ، جمالي، رضا، جلال‌پور، مهديه و سيد مهدي صدربافقي(1387). تحليل شکاف مولفه‌هاي مديريت کيفيت فراگير در موسسات خدمات درماني در محيط فازي (مطالعه موردي: بيمارستان خورشيد اصفهان). مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد. شماره 4، ص 67-57.
  4. صيادي توارنلو، حسين، منصوري، حسين و جمالي، رضا (1387). شناسايي و رتبه بندي ابعاد کيفيت خدمات کتابخانه اي با رويکرد فازي، کتابداري و اطلاع رساني، جلد يازدهم.
  3. صيادي تورانلو، حسين، جمالي رضا، ميرغفوري، سيد حبيب اله(1386). بررسي رابطه اعتقاد به آموزه‌هاي مذهبي اسلام و هوش هيجاني، انديشه‌هاي نوين ديني، شماره 3، ص 172-145.
  2. ميرغفوري، سيد حبيب اله، صيادي تورانلو، حسين، فهيمي هنزايي، سعيده(1386). شناسايي و رتبه بندي موانع کارآفريني زنان با رويکرد MCDM. مجله مطالعات زنان، شماره 1، 60-33.
  1. ميرغفوري، سيد حبيب اله، صيادي تورانلو، حسين(1386). شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر بهره وري معلمان(مورد مطالعه: معلمان استان يزد). مجله دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي شهيد چمران اهواز. شماره 4، 133-158.
 •  
 •  5) مقالات کنفرانسی :
 •  
  43. صيادي تورانلو، حسين، جمال دهقاني اشکذري(1395). ارائه مدلي جهت فراگير نمودن استفاده از فناوري اطلاعات در خدمات رساني،  پنجمين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت و دومين کنفرانس کارآفريني و نوآوري هاي باز.
  42. صيادي تورانلو، حسين، احمد فرامرزي، عاطفه علم الهدي(1395). ضرورت به کارگيري سيستم مديريت امنيت اطلاعات و شناسايي عوامل موثر بر آن، دومين کنفرانس بين المللي مديريت
  41. صيادي تورانلو، حسين، حبيب الله ميرغفوري - ليلا خيري(1394). تجزيه و تحليل ريسک هاي پياده سازي پروژه ERP (مورد مطالعه شرکت ذوب آهن اصفهان)، دومين کنفرانس بين المللي ابزار و تکنيکهاي مديريت.
  40. صيادي تورانلو، حسين، آزاده قره خاني - فرزانه قره خاني(1393). شناسايي عوامل مؤثر بر انتخاب سيستم برنامهريزي منابع سازماني (ERP)، کنفرانس بين المللي حسابداري، اقتصاد و مديريت مالي.
  39. صيادي تورانلو، حسين، جمال دهقان اشکذري - محمدرضا ملانوري(1393). تجزيه و تحليل ارتباط بين سيستم هاي اطلاعات مديريت و عملکرد سازمان، کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت.
  38. حسين صيادي - فرزانه اسلامي فريماني(1393).  بررسي رابطه هنجار و فرهنگ سازماني بر درک حمايت از خلاقيت و نوآوري، کنفرانس بين المللي مديريت و مهندسي صنايع.
  37. صيادي تورانلو، حسين(1393). بررسي رابطه هنجار و فرهنگ سازماني بر درک حمايت از خلاقيت و نوآوري، کنفرانس بين‌المللي مديريت و مهندسي صنايع.
  36. صيادي تورانلو، حسين(1393).مروري بر بازاريابي حسي و کاربردهاي آن، کنفرانس بين‌المللي مديريت و مهندسي صنايع.
  35. صيادي تورانلو، حسين، بدري کمسرخي، معظمه(1393). تحليل روابط متقابل بين شاخص قيمت سهام و نرخ ارز و نقش قيمت جهاني نفت و طلا، اولين کنفرانس بين‌المللي حسابداري و مديريت.
  34. صيادي تورانلو، حسين، جمال‌پور، زهرا(1393). بازاريابي حسي: مرور و بررسي کلي، اولين کنفرانس بين‌المللي حسابداري و مديريت.
  33. صيادي تورانلو، حسين، دهقاني اشکذري، جمال، ملانوري، محمدرضا(1393). تجزيه و تحليل ارتباط بين سيستم‌هاي اطلاعات مديريت و عملکرد سازمان، اولين کنفرانس بين‌المللي حسابداري و مديريت.
  32. صيادي تورانلو، حسين، رنجبر، حسين، فتاحي اردکاني، حسن(1393). نقش مديريت دانش در زنجيره تامين، اولين کنفرانس بين‌المللي حسابداري و مديريت.
  31. صيادي تورانلو، حسين، جمال‌پور، زهرا، طالبي‌طادي، مينا(1393). بازاريابي عصبي راهکاري براي تسخير ذهن مشتري( نورومارکتينگ)، اولين کنفرانس بين‌المللي حسابداري و مديريت.
  30. صيادي تورانلو، حسين، ضياء قاسمي، ميلاد(1393). اثر تعديل‌کننده تغييرات گذشته فروش بر رفتار نامتقارن هزينه‌ها، اولين کنفرانس بين‌المللي حسابداري و مديريت.
  29. صيادي تورانلو، حسين، عالي، آرزو، حقاني ولي پور، احسان(1393). تجزيه و تحليل نهادينه سازي اخلاق در سازمان‌هاي دولتي، اولين کنفرانس بين‌المللي اقتصاد، مديريت، حسابداري و علوم اجتماعي.
  28. صيادي تورانلو، حسين، فتاحي اردکاني، حسن، رنجبر، حسين(1393). بررسي عوامل موثر در استفاده از تجارب الکترونيک، اولين کنفرانس بين‌المللي حسابداري و مديريت.
  27. صيادي تورانلو، حسين، قاسمي، هادي(1393). نقش مديريت دانش و سيستمهاي مديريت دانش در اثربخشي مديريت شهري با بهره‌گيري از مدل SWOT مورد مطالعه: شهر شاهديه، اولين همايش ملي مديريت دانش.
  26. صيادي تورانلو، حسين، ملانوري شمسي، محمدرضا، دهقاني اشکذري، جمال(1393). عملکرد و اثرات فناوري‌هاي برون‌سپاري شده در سازمان‌ها، اولين کنفرانس بين‌المللي حسابداري و مديريت.
  25. صيادي تورانلو، حسين، ميرغفوري، سيد حبيب اله، کشاورز، معصومه(1393). شناسايي رفتارهاي اخلاقي متاثر از فناوري اطلاعات و ارتباطات بر جوانان، اولين کنفرانس بين‌المللي اقتصاد، مديريت، حسابداري و علوم اجتماعي.
  24. صيادي تورانلو، حسين، ناصر صدرآبادي، عليرضا،حيدري سروستاني، ندا(1393). نقش قابليت‌هاي زيرساختي در بالا بردن کيفيت اطلاعات مشتري در سيستم‌هاي CRM، اولين کنفرانس ملي جايگاه مديريت و حسابداري در دنياي نوين کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ.
  23. عليرضا ناصرصدرآبادي - حسين صيادي تورانلو - راضيه الماسي سروستاني(1393).  شناسايي نيازهاي مديريت دانش و ارائه ي راه حل هايي براي بهبود آن، اولين همايش ملي حسابداري، حسابرسي و مديريت.
  22. صيادي تورانلو، حسين، خاکشور، نسيم(1392). تاثير سرمايه نامشهود بر قابليت‌هاي بازاريابي شرکت‌هاي پارک علم و فناوري يزد، کنفرانس ملي حسابداري و مديريت.
  21. صيادي تورانلو، حسين، رئيسي، سجاد، مزيدي، محمدصالح(1392). مروري بر ابعاد و اهميت مهمان‌نوازي اسلامي در گردشگري اسلامي، همايش ملي گردشگري، جغرافيا و محيط زيست پايدار.
  20. صيادي تورانلو، حسين، کرامتي، نسرين، شکوهي، مهدي(1392). بررسي تاثير سکوت سازماني بر رضايت شغلي کارکنان صنايع نساجي يزد، کنفرانس ملي حسابداري و مديريت.
  19. ناصر صدر آبادي،عليرضا،صيادي تورانلو، حسين، آيت الله، آرزوالسادات(1392). ارائه‌ي مدلي جهت تاثير بازاريابي اينترنتي بر عملکرد هتل در محيط فازي، کنفرانس ملي حسابداري و مديريت.
  18. صيادي تورانلو، حسين، کرمي، محسن، آيت الله، آرزوالسادات(1392). ارائه‌ي مدلي جهت ارزيابي سيستم‌هاي آموزش الکترونيک با رويکرد فازي، کنفرانس ملي حسابداري و مديريت.
  17. صيادي تورانلو، حسين، عابدي، مرضيه(1392). شناسايي و رتبه‌بندي عوامل کليدي موثر در توسعه محصول جديد، با رويکرد فازي و دلفي، کنفرانس ملي حسابداري و مديريت
  16. صيادي تورانلو، حسين، زبيده زين العابديني(1392). شناسايي عوامل اثربخش بربه کارگيري فناوري اطلاعات در يادگيري الکترونيکي در ميان معلمان ودانش آموزان شهر يزد، کنفرانس ملي حسابداري و مديريت.
  15. صيادي تورانلو، حسين(1392). ارائه مدلي جهت بررسي تاثير رهبري دانش بر پروژه‌ها و عملکرد سازمان با تاکيد بر مديريت دانش مشتري، کنفرانس ملي حسابداري و مديريت.
  14. صيادي تورانلو، حسين، ايرانپور، آسيه(1392). بررسي تاثير نقش عرضه‌گرايي و اثر‌بخشي خريد سازماني، کنفرانس ملي حسابداري و مديريت.
  13. صيادي تورانلو، حسين، يزداني، آتوسا(1391). ارائه مدلي ترکيبي جهت ارزيابي ريسک امنيت اطلاعات در محيط فازي، نهمين کنفرانس بين‌المللي مهندسي صنايع.
  12. صيادي تورانلو، حسين، محمودي ميرهاشم، وحيد، مومني، حجت اله(1391). ارزيابي و انتخاب تامين‌کنندگان با ارائه مدل برنامه‌ريزي خطي چند هدفه، مورد مطالعه: شرکت توزيع نيروي برق استان يزد، پنجمين کنفرانس ملي و سومين کنفرانس بين‌المللي لجستيک و زنجيره تامين
  11. حسين منصوري، حسين صيادي تورانلو، راحيل رجبي(1390). نيازسنجي آموزشي مديران در رابطه با مهارتهاي سهگانه مديريتي با رويكرد MCDM. بيست و ششمين كنفرانس بين المللي برق
  10. ميثم شفيعي رودپشتي - حسين صيادي تورانلو(1389). شناسايي و رتبه بندي استراتژي هاي مورد نياز برنامه ريزي راهبردي و تكوين زنجيره انها در بخش اموزش عالي مطالعه موردي: دانشكده مديريت دانشگاه يزد. پنجمين كنفرانس بين المللي مديريت استراتژيك
  9. زنجيرچي، سيد محمود، صيادي تورانلو، حسين(1388). منطق فازي رويکردي نوين در تعيين مسير کلان نابي نيروگاه‌هاي برق(نيروگاه سيکل ترکيبي يزد). سومين کنگره مشترک سيستم‌هاي فازي و هوشمند.
  8. ميرفخرالديني، سيد حيدر، صيادي تورانلو، حسين(1388). عارضه يابي فرهنگ سازماني براساس رويکرد مدل تعالي در مراکز و موسسات آموزش عالي. پنجمين کنفرانس توسعه منابع انساني
  7. Seyed Mahmod Zanjirchi, Hossein Sayyadi Tooranlo and Leili Zeidabadi Nejad (2010). Measuring Organizational Leanness Using Fuzzy Approach, Proceedings of the 2010 International Conference on Industrial Engineering and Operations Management Dhaka, Bangladesh, January 9 – 10, 2010
  6. صيادي تورانلو، حسين منصوري،  راحيل رجبي (1387). بررسي رابطه بين عدالت¬سازماني و سرمايه‌فکري در نيروگاه سيکل¬ترکيبي يزد، بيست و سومين کنفرانس بين المللي صنعت برق.
  5. صيادي تورانلو، حسين، جمالي، رضا(1387). ارائه مدلي براي تحليل اهميت و عملکرد شاخص‌هاي چابکي زنجيره تامين. کنفرانس بين المللي مديريت خريد و تدارکات.
  4. جمالي، رضا، صيادي تورانلو، حسين(1387). تجزيه و تحليل شکاف کيفيت خدمات مراکز درماني در محيط فازي. ششمين کنفرانس بين المللي مديريت
  3. ميرفخرالديني، سيد حيدر، ميرغفوري، سيد حبيب اله، صيادي تورانلو، حسين(1387). اولويت‌‌بندي پروژه‌هاي بهبود مدل EFQM با رويکرد کارت امتيازي متوازن. پنجمين کنفرانس بين المللي مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات.
  2. سعيدا اردکاني، صيادي تورانلو، حسين، جمالي، رضا(1387). شناسايي و رتبه بندي موانع موثر بر ايجاد و توسعه تعاوني هاي کارآفريني زنان با رويکرد فازي. همايش ملي تعاون و کارآفريني
  1. سيدمحمود زنجيرچي - حسين صيادي تورانلو(1387). ارائه متدولوژي اندازه گيري نابي زنجيره تأمين با استفاده از منطق فازي. نخستين كنفرانس بين المللي مديريت خريد و تداركات.

توسط : saatsaz | تاریخ : 1399/04/20 | نظرات

افتخارات علمي، جوايز، رتبه ها و عضويت در كميته ها و مجامع علمي :

 • اکتساب عنوان پژوهشگر برتر گروه علوم انسانی دانشگاه ولی‌عصر(عج) در سال 1398.
  اکتساب عنوان پژوهشگر برتر استان کرمان در گروه علوم انسانی در سال 1397.
  اکتساب عنوان پژوهشگر برتر جوان دانشگاه ولی‌عصر(عج) رفسنجان در سال 1397.
  اکتساب عنوان پژوهشگر برتر دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه ولی‌عصر(عج) رفسنجان در سال 1396.
  اکتساب رتبه اول دانشجوي نمونه پژوهشگر برتر دانشکده اقتصاد، مديريت و حسابداري مقطع کارشناسي ارشد دانشگاه يزد در سال 1387.
  اکتساب رتبه اول مقطع کارشناسي ارشد رشته مديريت صنعتي دانشکده اقتصاد، مديريت و حسابداري دانشگاه يزد در سال 1387

توسط : saatsaz | تاریخ : 1399/04/20 | نظرات