سامان قاسمی فیروزآبادی  سامان قاسمی فیروزآبادی  دانشکده علوم انسانی
 گروه ایرانشناسی  استادیار
 33212613 (035)  33213333 (035)
 ghasemi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar