مدارک علمی

الف) پسا دکتری مهندسي مواد دانشگاه صنعتي اصفهان (جوشکاری کامپوزیت هیبریدی آلومینیم/ نانو لوله کربنی- آلومینا تهیه شده به روش نورد تجمعی)
ب) دکتری مهندسي مواد شناسایی و انتخاب – انجماد فلزات دانشگاه صنعتي اصفهان (تاثیر اعمال میدان الکتریکی متناوب بر خصوصیات  رشد دندریتی یک ماده مدل شفاف)
ج) كار شناسي ارشد مهندسي مواد-ریخته گری دانشگاه صنعتي اصفهان  (پيشنهاد معيار جديدي براي ارزيابي پارگي گرم آلياژهاي ريختگي و اعتبار سنجي آن بر روي آلياژ A206) 

توسط : msabpekar | تاریخ : 1397/08/22 | نظرات

مقالات ISI و علمی و پژوهشی

نام ژورنال یا مجله

عنوان مقاله

سال چاپ

Metallurgical and Materials Transactions A

A New Criterion for Prediction of Hot Tearing Susceptibility of Cast Alloys

2014

JOM

Evaluation of LGK model for free dendritic growth under an applied electric field

2016

Crystal Growth

Design, fabrication and testing of an apparatus for in-situ investigation of free dendritic growth under an applied electric field

2015

Metallurgical and Materials Transactions B

Research on the effect of pouring temperature on hot-tear susceptibility of A206 alloy by simulation

2014

Materials Characterization

Study of hot tearing of A206 aluminum alloy using Instrumented Constrained T-shaped Casting method

2010

Metals and Materials

Design Of A New Hot Tearing Test Apparatus And Modification of Its Operation

2010

Surface Review and Letters

Effect of applied electric current on the tip radius and the universal amplitude coefficient of a single growing dendrite

2016

International Journal of

Materials Research

Investigation into the kinetic behavior of molten aluminum

pressureless infiltration into SiC preforms

2016

Surface Review and Letters

Vibration effects on the fabrication and the interface of Al-SiC composite produced by the pressure less infiltration method

2017

Composite Part B (Revised)

Abnormal grain growth in the Al/Al2O3 composite produced by accumulative roll bonding

2018

Journal of materials Science

Development and characterization of Al/MWCNT-Al2O3 hybrid composite by accumulative roll bonding

2018

Metal casting technology

Design of Hot Tearing Test Apparatus for Cast Alloys

2009

Surface Review and Letters

Fabrication of In-Situ Nickel Intermetallic Compound Dispersed Aluminum Matrix Composites by Friction Stir Process

2017

Russian Journal of Non-Ferrous Metals

The influence of volume fraction of SiC particles on the properties of Al/SiCp nanocomposites produced by powder metallurgy with high energy ball milling

2016

Journal of Materials Science (Revised)

Effect of Degassing on Hot Tearing Tendency in A206 cast Alloy

2018

Majlesi Journal of Materials Engineering

ارائه معيار جديدي براي ارزيابي پارگي گرم آلياژهاي ريختگي

2009


توسط : msabpekar | تاریخ : 1397/08/22 | نظرات

مقالات کنفرانسی

عنوان سمینار یا همایش

محل

سال

عنوان مقاله

Proceedings of Iran International Aluminum Conference (IIAC2014)

 

Tehran, Iran

2014

An apparatus for real time study of free dendritic growth: Design, manufacture and testing

Proceedings of Iran International Aluminum Conference (IIAC2014)

Tehran, Iran

2014

Effect of pouring temperature on hot-tearing susceptibility of A206 alloy(simulation)

The second International Conference and Exhibition (Aluminum Casting)

Moscow,Russia

2009

Effect of casting temperature on hot tearing of A206 aluminum alloy

Iran International Aluminum conference

Tehran, Iran

2009

Effect of melt super heat on hot tearing of A206 Aluminum alloy

دومين همايش مشترک مهندسين متالورژي و ريخته گري

کرج- ایران

1387

بررسي پارگي گرم قطعات ريختگي به كمك روش T اصلاح شده

نهمين کنفرانس مهندسي ساخت و توليد

بیرجند- ایران

1387

ساخت دستگاه تست پارگي گرم در آلياژهاي ريختگي

پنجمین همایش مشترک مهندسین متالورژی و ریخته گری

اصفهان- ایران

1390

پیش بینی استعداد به پارگی گرم آلیاژ A206 با استفاده از شبیه سازی کامپیوتری


توسط : msabpekar | تاریخ : 1397/08/22 | نظرات

ترجمه کتاب

عنوان کتاب

انتشارات

سال انتشار

چدنهاي داکتيل، ضروريات سيستمهاي راهگاهي و تغذيه گذاري

انتشارات جهاد دانشگاهی

1389

مواد و طراحی

انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان

مرحله نهایی


توسط : msabpekar | تاریخ : 1397/08/22 | نظرات

سوابق تدریس

رديف

نام­ دانشگاه­ يا مؤسسه­ آموزشي و پژوهشي

عنوان ­درس­هايي­ كه تدريس ­­نموده ­يا مي ­نمائيد.

1

دانشگاه شهرکرد

خواص فیزیکی 2 (1ترم)

2

²

فرایندهای انجماد پیشرفته (1ترم)

3

²

آنالیز پیشرفته مواد(1ترم)

4

²

استحاله های فازی(1ترم)

5

²

انجماد فلزات (3ترم)

6

²

انتخاب مواد فلزی(2ترم)

7

²

مواد پیشرفته (1ترم)

8

دانشگاه نقش جهان

استحاله های فازی (1ترم)

9

دانشگاه دانش پژوهان

فرایندهای انجماد پیشرفته (3ترم)

10

²

انجماد فلزات (2 ترم)

11

²

ریخته گری 1 (2ترم)

12

²

طراحی ریخته گری (2ترم)

13

²

کارگاه ریخته گری2(1ترم)

14

²

متالورژی سطوح و پوششها(1ترم)

15

²

خواص مکانیکی مواد 2(1ترم)

16

دانشگاه صنعتی اصفهان

آزمایشگاه انجماد(2ترم)

17

دانشگاه گلپایگان

ریخته گری 1(1ترم)

18

²

علم مواد(1ترم)

19

دانشگاه آزاد نجف آباد

خواص فیزیکی مواد 2 (4ترم)

20

²

انجماد فلزات (9ترم)

21

²

پدیده های انتقال (7ترم)

22

²

کارگاه اصول ریخته گری (2ترم)

23

²

آزمایشگاه انجماد فلزات(7ترم)

24

²

ریخته گری 2(1ترم)

25

²

مواد پیشرفته(1ترم)

26

²

خواص مکانیکی 1(1ترم)

27

²

آزمایشگاه خواص  مکانیکی(1ترم)

28

دانشگاه صنعتی فولاد

انجماد فلزات (4 ترم)

29

²

انتقال حرارت(4 ترم)

30

دانشگاه صنعتی فولاد

انجماد فلزات پیشرفته

31

دانشگاه آزاد مجلسی

کاربرد بسته های نرم افزاری در ریخته گری(2ترم)

32

دانشگاه صنعتی اصفهان

دوره آموزشی نرم افزار Procast(2ترم)

33

آموزشگاه آزاد مهرگان

دوره آموزشی نرم افزار Procast(6ترم)


توسط : msabpekar | تاریخ : 1397/08/22 | نظرات