محمدرضا زارع بنادکوکی  محمدرضا زارع بنادکوکی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی صنایع  استادیار
 33212415  32353004 (035)
  mr.zare meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar

تحصیلات دانشگاهی

 • دکتری، مهندسی صنایع - صنایع، دانشگاه یزد.
 •  کارشناسی ارشد، مهندسی صنایع- مدیریت سیستم و بهره وری، دانشگاه یزد.
 • کارشناسی، ریاضی کاربردی- گرایش کامپیوتر، دانشگاه یزد.

توسط : mr.zare | تاریخ : 1396/08/08 | نظرات

سوابق اجرایی

 • مدیرامور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه.
 • مدیر گروه آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه.
 • مدیر انتشارات دانشگاه.
 • دستیار نماینده تام الاختیار کنکور سراسری.
 • مسئول دبیرخانه علمی پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع.

توسط : mr.zare | تاریخ : 1396/08/17 | نظرات

افتخارات

 • دانش آموخته رتبه اول در مقطع کارشناسی ارشد، 1389.
 • پژوهشگر برتر دانشجویی در مقطع کارشناسی ارشد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه یزد، 1390.
 • پژوهشگر برتر داستگاه های اجرایی استان یزد، 1392.
 • پژوهشگر برتر دانشجویی در مقطع دکتری دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه یزد، 1393.

توسط : mr.zare | تاریخ : 1396/08/13 | نظرات

مقالات علمی-پژوهشی

 •  زارع بنادکوکی، محمدرضا، (1398)، "تحلیل مزیت رقابتی تعاملات علمی بین المللی با اسفاده از شاخص ضریب مکانی: مورد مطالعه تولیدات علمی مهندسی صنایع"، فصلنامه آموزش مهندسی ایران، شماره 84، ص 119-103.
 • زارع بنادکوکی، محمدرضا، (1398)، "همکاری های بین المللی پژوهشگران ایرانی در انتشار مقالات علمی: مطالعه موردی رشته مهندسی صنایع"، مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، دوره 9، شماره 33، ص 168-150.
 • زارع بنادکوکی، محمدرضا؛ (1397)؛ "بررسی و استخراج معیارهاي مؤثر بر نظام آموزش عالی ایـران از منظـر اسناد فرادستی "، فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی، سال هفتم، شماره 27، ص 210-225.
 • زارع احمدآبادی حبیب، مسعودیان سپیده ، زارع بنادکوکی محمدرضا؛ (1397)؛ "ارزیابی کارایی فنی مراکز بهداشتی و درمانی با استفاده مدل ترکیبی تحلیل پوششی داده¬ها و نظریه بازی: مورد مطالعه مراکز بهداشتی درمانی شهرستان یزد"، مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي یزد؛ 26 (8): 717-732.
 • زارع احمدآبادی حبیب، زمزم فاطمه، زارع بنادکوکی محمدرضا، حبیبی رضی آبادی محمد؛ (1397)؛ "تحلیل عوامل کارآفرینی سازمانی با رویکرد ترکیبی نظریه بنیادی و نگاشت شناختی فازی مورد مطالعه: شرکت توزیع برق استان یزد"، پژوهشنامه مدیریت تحول، سال دهم، شماره 20، صص 95- 122.
 • زارع بنادكوكي، محمدرضا؛ وحدت زاد، محمدعلي؛ اولياء، محمدصالح؛ لطفي، محمدمهدي؛ (1396). " تحلیلی بر رتبه بندی دانشگاه های ایران با استفاده از شاخص های علم سنجی "، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، دوره 33، شماره 1، صص 162-119.
 • زارع بنادكوكي، محمدرضا؛ وحدت زاد، محمدعلي؛ اولياء، محمدصالح؛ لطفي، محمدمهدي؛ (1396). "آسیب شناسی نظام های رتبه بندی دانشگاه ها از منظر اسناد فرادستی آموزش عالی"، فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی، جلد 20، شماره 1، 52-87.
 • زارع بنادكوكي، محمدرضا؛ وحدت زاد، محمدعلي؛ اولياء، محمدصالح؛ لطفي، محمدمهدي؛ (1395). " بررسی و استخراج معیارهاي مؤثر بر رتبه بنـدي دانشـگاه هـا ي ایـران از منظـر اسناد فرادستی "، فصلنامه سیاست علم و فناوری، سال هشتم، شماره 3، ص 55-87.
 • زارع بنادكوكي، محمدرضا؛ وحدت زاد، محمدعلي؛ اولياء، محمدصالح؛ لطفي، محمدمهدي؛ (1395). " رتبه بندي دانشگاههای ایران بر اساس برون دادهای علمی موضوعات مهندسی"، فصلنامه آموزش مهندسی ایران، سال هجدهم، شماره 72 ، ص119-130.
 • زارع بنادكوكي، محمدرضا؛ وحدت زاد، محمدعلي؛ اولياء، محمدصالح؛ لطفي، محمدمهدي؛ (1394). " بررسی نظام های رتبه بندی دانشگاه ها: با رویکرد انتقادی "، فصلنامه آموزش مهندسی ایران، شماره 65، ص 95.
 • بردبار، غلامرضا؛ زارع بنادكوكي، محمدرضا؛ موسي بيكي، فريده؛ آبي كاري، معصومه؛ منتظري هدش، نرگس؛ (1393) " پيش بيني روند پژوهش هاي مدیریت منابع انسانی با استفاده ازتحليل سريهاي زماني "، فصلنامه مدیریت منابع انسانی، شماره 18، ص 207-235.
 • زارع بنادکوکی، محمدرضا؛ اولیاء، محمدصالح؛ منتظری هدش، نرگس؛ (1392). "پيش بيني روند پژوهش هاي مهندسي صنايع با استفاده ازتحليل سريهاي زماني"، مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره¬ای 1-29، شماره 1 ص 87-99.
 • زارع احمد آبادي، حبيب؛ جليلي، پريسا؛ زارع بنادكوكي، محمدرضا؛ (1391)." بنگاه های کوچک و متوسط، کارآفرینی و اجبار به رفتارهای غیرقانونی- غیر اخلاقی "، فصلنامه علمی پژوهشی اخلاق در علوم و فناوری، شماره 19، ص 70.
 • زارع بنادکوکی، محمدرضا؛ اولیاء، محمدصالح؛ (1390). " کاربرد دروس مهندسی صنایع در توانمندسازي مدیران بخش صنعت "، فصلنامه آموزش مهندسی ایران شماره 49 .
 • زارع بنادکوکی، محمدرضا؛ اولیاء، محمدصالح؛ (1390). " جايگاه علمي کشور ايران در پژوهش هاي مهندسي صنايع "، فصلنامه آموزش مهندسی ایران شماره 50 .

توسط : mr.zare | تاریخ : 1396/08/15 | نظرات

مقالات علمی-ترویجی

 • زارع بنادکوکی، محمدرضا؛ اولیاء، محمدصالح؛ (1390)." جايگاه ايران در توليدات علمي مهندسي "، رهیافت شماره 48.
 • زارع احمدآبادي، حبيب؛ كشايي، سمانه؛ جوانمردي، محمد؛ زارع بنادكوكي، محمدرضا؛ (1390). "پيش بيني ريسك اقدامات پژوهشي در حوزه هاي مختلف تحقيقاتي علم نانو با استفاده از تكنيك شبكه هاي عصبي مصنوعي "، فصلنامه انسان و محيط زيست، شماره 28، ص 57.

توسط : mr.zare | تاریخ : 1396/08/15 | نظرات

مقالات بین المللی(ISI)

 • Zare Banadkouki, M. R., Lotfi M.M. (2021). Selection of Computer-integrated Manufacturing Technologies Using a Combined Fuzzy Analytic Hierarchy Process and Fuzzy TOPSIS. International Journal of Industrial Engineering & Production Research. Accepted.
 • Zare Banadkouki, M. R. (2019). A Scientometric Assessment of the Medical Universities Performance: Two Decades Analysis from 1998 to 2018. Journal of Health Management & Informatics, 6(3), 106-118.
 • Banadkouki, M. R. Z., Vahdatzad, M. A., Owlia, M. S., & Lotfi, M. M. (2018). Ranking Iranian universities: an interpretative structural modeling approach. Scientometrics, 117(3), 1493-1512.
 • Abosedgh, Z., Owlia, M. S., & Zare Banadkoki, M. R., (2012). Application of Text Mining in the Survey of Industrial Engineering Literature. Proceedings of the 2012 International Conference on Industrial Engineering and Operations Management Istanbul, Turkey.
 • Zare Banadkoki, M. R., & Owlia, M. S., (2010). INTERDISCIPLINARY RESEARCH IN INDUSTRIAL ENGINEERING- A SURVEY. International Conference of Education, Research and Innovation- spain.
 • Amini, M., Mahrami, M., & Zare Banadkoki, M. R.,  (2009). Quality Control of Industrial Color Printer Based on Using Image Processing. In Computer and Electrical Engineering, 2009. ICCEE'09. Second International Conference on (Vol. 2, pp. 457-459). IEEE.
 

توسط : mr.zare | تاریخ : 1396/08/15 | نظرات

طرح های پژوهشی

 • تدوین مقالات و پژوهش های توسعه ای با تاکید بر حوزه های اقتصادی و بازرگانی استان یزد.
 • تدوین سند راهبردی روابط بین الملل استان یزد.
 • تدوین طرح تجاری رصدخانه علم و فناوری در استان یزد.

توسط : mr.zare | تاریخ : 1399/08/22 | نظرات

مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و همایش ها

 • زارع بنادكوكي، محمدرضا؛ (1398). "بررسی روند پژوهش های تحلیل پوششی داده ها با رویکرد کتابسنجی"، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت.
 • زارع بنادكوكي، محمدرضا؛ (1397). " بررسی روند پژوهش ها با موضوع تحقیق در عملیات در رشته مهندسی صنایع"، یازدهمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران.
 • زارع بنادكوكي، محمدرضا؛ (1397). "بررسي جايگاه ايران در شاخصهاي جهاني نوآوري"، پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع.
 • زارع بنادكوكي، محمدرضا؛ (1397). "بررسي همكاريهاي علمي بين المللي در توليدات علمي مهندسي صنايع ايران"، پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع.
 • زارع بنادكوكي، محمدرضا، (1397). "بررسی روند پژوهش ها با موضوع تحقیق در عملیات در رشته مهندسی صنایع"، یازدهمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران.
 • زارع بنادكوكي، محمدرضا؛ (1397). "کاربرد تحقیق در عملیات در سیستم های سلامت بر اساس تولیدات علمی "، یازدهمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران.
 • زارع بنادكوكي، محمدرضا، علیمحمدی مجید؛ (1396). " تحلیلی بر روند پژوهش های مهندسی صنایع با تمرکز بر موضوع سیستم های سلامت"، چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع.
 • علیمحمدی مجید؛ زارع بنادكوكي، محمدرضا، (1396). "ارزیابی کارایی با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده های دو مرحله ای در حالت عدم اطمینان مورد مطالعاتی مرغداری های استان یزد"، چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع.
 • رنجبر، حسین؛  آراسته، محمدعلی؛  زارع بنادکوکی، محمدرضا؛  طایفی نصرآبادی، محمدرضا؛ (1394) " شناسایی و طبقه بندی عوامل حیاتی موفقیت در پذیرش مدیریت دانش"، چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز.
 • زارع بنادكوكي، محمدرضا؛ وحدت زاد، محمدعلي؛ اولياء، محمدصالح؛ لطفي، محمدمهدي؛ (1393). " کاربرد ابزار نگاشت شناختی فازی:پژوهش های مهندسی صنایع "، یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع.
 • بردبار، غلامرضا؛ زارع بنادكوكي، محمدرضا؛ موسي بيكي، فريده؛ آبي كاري، معصومه؛ (1393). " بررسی روند پژوهش های مدیریت منابع انسانی "، کنفرانس بین المللی مدیریت.
 • وحدت زاد، محمدعلي؛ اولياء، محمدصالح؛ حسینی نسب، حسن؛ خادمی زارع، حسن؛ زارع بنادكوكي، محمدرضا؛ (1392). " برنامه ريزي استراتژيک دانشگاه ها (مطالعه  موردي دانشگاه يزد)"، کنفرانس سالیانه مدیریت استراتژیک .
 • اولياء، محمدصالح؛ زارع بنادكوكي، محمدرضا؛ وحدت زاد، محمدعلي؛ (1391). " برنامه درسي مهندسي صنايع: یک مطالعه تطبیقی "، دومین کنفرانس آموزش مهندسی.
 • زارع بنادكوكي، محمدرضا؛ اولياء، محمدصالح؛ المدرسی، سیدمحمدتقي؛ (1389). " بررسی روند پژوهش های مهندسی صنایع "، هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع.
 • وحدت زاد، محمدعلي؛ زارع بنادكوكي، محمدرضا؛ (1389). " نقش مديريت و رهبري در فرايند توسعه سازماني دانشگاهها "، همايش چالشهاي مديريت و رهبري در سازمانهاي ايراني.
 • زارع بنادكوكي، محمدرضا؛ وحدت زاد، محمدعلي؛ (1388). " ساختار سيستم هاي توليد يكپارچه VCIM,CIM در موسسات توليدي "، دومين كنفرانس ملي مهندسي ساخت و توليد.
 • وحدت زاد، محمدعلي؛ زارع بنادكوكي، محمدرضا؛ احمدی مقدم ارمکی، محسن؛ (1388). " CIM راهبرد گسترش صنايع توليدي كوچك و متوسط ايران "، دومين كنفرانس ملي مهندسي ساخت و توليد.
 • زارع بنادكوكي، محمدرضا؛ اولياء، محمدصالح؛ (1388). " نقش توانمندسازي كاركنان در اجراي موفق TQM در سازمانها "، سومين كنفرانس توانمند سازي منابع انساني.
 • فخرزاد، محمدباقر؛ زارع بنادكوكي، محمدرضا؛ (1388). " توانمندسازي كاركنان مبتني بر شايستگي "، سومين كنفرانس توانمند سازي منابع انساني.
 • زارع بنادكوكي، محمدرضا؛ خادمی زارع، حسن؛ (1388). " نقش مديريت دانش و مهندسي همزمان درفرآيندهاي سيستم هاي توليد يکپارچه رايانه اي(CIM)"، اولین کنفرانس ملی مدیریت فرآیند.

توسط : mr.zare | تاریخ : 1396/08/15 | نظرات

سوابق شغلی

 • سازمان ملی استاندارد
 • دانشگاه میبد
 • دانشگاه یزد

توسط : mr.zare | تاریخ : 1399/08/23 | نظرات