محمدرضا ملک ثابت  دانشکده علوم انسانی
 گروه ایرانشناسی  استادیار
 33212619  32353004 (035)
 maleksabet meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات