محمدصادق طالبی  محمدصادق طالبی  دانشکده علوم انسانی
 گروه جغرافیا  استادیار
 32357500 (035)  32353004 (035)
 talebi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات