محمدمهدی برغی  محمدمهدی برغی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه حقوق  استادیار
 32357500 (035)  32353004 (035)
 barghi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات