مهران فاطمی  دانشکده علوم انسانی
 گروه جغرافیا  دانشيار
 33212639 (035)  33213333 (035)
 yazdfatemi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar

سوابق تحصیلی

كارشناسي:  دانشگاه يزد، مهندسي منابع طبيعي (مرتع و آبخيزداري)
كارشناسي ارشد: دانشگاه يزد، جغرافياي طبيعی (اقليم شناسي)

دكتري: دانشگاه يزد، آب و هواشناسی  (مخاطرات اب و هوايي)

توسط : fatemi | تاریخ : 1400/04/06 | نظرات

مقالات علمی پژوهشی داخلی

 • شناخت الگوهای همدید موثر بر دوره های ترسالی و خشکسالی در ایران مرکزی ،مجله علمی پژوهشی جغرافیای طبیعی،1394
 • تحلیل فضایی و بررسی روابط الگوهای پیوند از دور با خشکسالی های ایران مرکزی ، مجله خشکبوم ،1396
 • پیشنگر ی عرضه و تقاضای آب شهر ی در استان یزد با استفاده از الگوی تعادل عمومی منطقه ای،فصلنامه تحقیقات جغرافیایی،تابستان 1398
 • تحلیل فضایی نمایه خشکسالیRDI در ایران مرکزی(مطالعه موردی: استان یزد)، نشریه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب ایران، تابستان 98
 • ارزیابی رابطه امنیت و اوقات فراغت در فضاهای سبز شهری(نمونه موردی : پارکهای ناحیه ای شهر یزد) ،برنامه ریزی و آمایش فضا، زمستان 1398
 • تحلیلی بر پراکنش فضایی احساس امنیت در استان یزد با استفاده از الگوی ویکور، پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران، بهار 1398
 • واکاوی رابطه میان PM10 و PM2.5 با دید افقی به تفکیک کد همدیدی با کاربست الگوریتم ژنتیک در شهر یزد، دو فصلنامه علمی پژوهشی خشکبوم، زمستان 1398
 • تحلیل فضایی و ارزیابی روند واحدهای گرمایی طول فصل رشد ناشی از تغییرات دمایی در ایران، پژوهش های جغرافیای طبیعی، زمستان 1397
 • واکاوی و آشکار سازی ساختار روزانه بارش در ایستگاه همدید شیراز با رویکرد فراکتالی، جغرافیا و برنامه ریزی، دی 1398
 • ارزیابی ارتباط کاربری اراضی شهری و جزایر حرارتی، مطالعه موردی: شهر بیابانی یزد، جغرافیای طبیعی،1399
 • پهنه بندی اقلیمی کشت برنج در شهرستان لنجان، کاوشهای جغرافیایی مناطق بیابانی، 1399

توسط : fatemi | تاریخ : 1400/04/06 | نظرات

مقالات لاتین

 • Using principle component analysis in identifying synoptic patterns of wet periods in central Iran, Nov 2015, Journal of Earth Science & Climatic Change,
 • A study of the circulation patterns affecting drought and wet years in central Iran, Feb 2016, Advances in Meteorology,
 • Assess circulation pattern of drought periods using SPI (case study: central Iran), April 2016, Geo Science and Environmental Planning,
 • Spatial analysis and investigation of Tele-connection patterns with drought in central Iran, 2016 ,Earth and Space Physics,
 • Analysis of climatic conditions of pistachio in order to identification of suitable region in Kerman Province, may 2014, 4th International Conference on Environmental Challenges and Dendrochrnology, Institute of Caspian Ecosystems, Sari Agricultural Sciences & Natural Resources University. Sari.
 • Analysis of the Model of Sustainable Development Planning in Rural Economy of Iran, February 2019 , Journal of Research and Rural Planning,
 • Growing degree days zonation of plants in Iran according to thermal characteristics, April 2019, Theoretical and Applied Climatology
 • A study of the effect of changes in the area of Maharlu Lake on climaticparameters of Shiraz and on land surface temperature of its surrounding areas, Nonember 2018, Environmental Resources Research
 • Monitoring LULC changes and its impact on the LST and NDVI in District1 of Shiraz City, January 2019, Arabian Journal of Geosciences
 • Analyzing the relationship between geographical elements and precipitation patterns in the Southern regions of the Caspian Sea, Caspian journal of environment,2020

توسط : fatemi | تاریخ : 1400/04/06 | نظرات

مقالات سمیناری

 • واکاوی رابطه الگوهای پیوند از دور با دورههای خشک و تر در ایستگاههای همدید ایران مرکزی ،اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی، موسسه بین المللی علوم و فن آوری خوارزمی شیراز،1394
 • بررسی الگوهای همدید موجد دورههای ترسالی به منظور مدیریت بحران آب در ایران مرکزی ،اولین همایش ملی بحران آب و مدیریت آن در مناطق خشک ایران، دانشگاه یزد،1394
 • نقشه پايه مديريت بحران يزد با معيارهاي کارآمدي در مواجه با بحران ها،نخستین همایش ملی توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی استان یزد و چشم انداز آن در افق 1404،1395
 • بررسي جايگاه مديريت بحران و ايمني شهري و روستايي در پيش نويس سند توسعه استان يزد، نخستین همایش ملی توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی استان یزد و چشم انداز آن در افق 1404،1395
 • بررسي الگوهاي همديد موجد دوره­هاي ترسالي به منظور مديريت بحران آب در ايران مرکزي،اولین همایش ملی بحران آب و مدیریت آن در مناطق خشک ایران، دانشگاه یزد،1394
 • پيوند آموزش مهارت هاي اقتصادي در مدارس با توسعه استان يزد در افق چشم انداز 20 ساله، نخستین همایش ملی توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی استان یزد و چشم انداز آن در افق 1404،1395
 • بررسی اثرات اکوتوریستی دشت لوت بر توسعه پایدار جوامع محلی(مطالعه موردی: بخش غربی دشت لوت، کویر شهداد)، اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی، 1398
 • تحلیل فضایی و بررسی روابط الگوهای پیوند از دور با خشکسالی های استان اصفهان، دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی،1398
 • شناخت و بررسی روند تغییرات برخی عناصر اقلیمی موثر در وقوع مخاطرات اقلیمی در استان یزد، دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی،1398
 • مخاطرات اقلیمی از منظر قرآن و احادیث، دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی،1398
 • روش شناسی تبیین ارتباط تغییر اقلیم، خشکسالی و معیشت روستاییان مناطق خشک ایران مرکزی، هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران،1397
 • نقش دانش بومی در مدیریت خشکسالی کشاورزی، سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست،1397
 • بافت قدیم شهرها جلوه گر فرهنگ مادی و معنوی شهرهای ایرانی- اسلامی مطالعه موردی شهر ندوشن، ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری،1398

توسط : fatemi | تاریخ : 1400/04/06 | نظرات
 • همکاری درتدوین سند چشم انداز،اهداف و برنامه های آموزش مدیریت بحران استانداری یزد،1394
 • همکاری در تدوین سندتوسعه فرابخشی امورجوانان استان یزد، 1387
 • همکاری در تدوین سند مدیریت خظر پذیری خشکسالی استان یزد(در دست اقدام)،1395
 • همکاری در تدوین طرح منشایابی کانونهای گرد و غبار داخلی استان یزد و راهکارهای کاهش و مدیریت آن،1395

سوابق تدریس

 • فلسفه جغرافیا
 • خاکشناسی
 • ژئومورفولوژی
 • سنجش از دور
 • مخاطرات محیطی
 • مخاطرات طبیعی
 • هیدروکلیماتولوژی
 • نرم افزارهای اقلیمی
 • اقلیم شناسی آماری
 • اقلیم شناسی فیزیکی
 • آب و هوای ایران
 • آمار در علوم اجتماعی
 • ریاضی پایه
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی
 • کارگاه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
 • مبانی آب و هواشناسی
 • زمین در فضا
 • مبانی کارآفرینی
 • کارآفرینی برای دانشجویان جغرافیا
 • زمین شناسی عمومی
 •  

توسط : fatemi | تاریخ : 1400/04/06 | نظرات

سوابق اجرایی

 • استاندار يزد از مهرماه 1400
 • مديركل حوزه استاندار
 • مشاور استاندار و مدير سازمان جوانان
 • مشاور استاندار و رئيس گروه مشاوران جوان استان یزد
 • کارشناس مدیریت بحران استانداری یزد
 • كارشناس مسئول انجمن‏هاي علمي دانشگاه يزد
 • كارشناس مسئول فرهنگي و هنري دانشگاه يزد
 • مسئول راه‏اندازي دفتر نخبگان استان يزد به عنوان نخستين دفتر استاني كشور
 • دبير و نماينده تام‏الاختيار استاندار در ستاد سيمرغ
 • رئيس شبكه فعالان فرهنگي اجتماعي استان يزد
 • رئيس هيئت امنا و عضو هیات مدیره شبكه فعالان ازدواج استان
 • عضو هيئت مديره بنياد توسعه تعاون و كارآفريني
 • عضو هيئت مديره فرهنگسراي مهدويت
 • دبير ستاد ساماندهي امور جوانان
 • رئيس شوراي هماهنگي تشكلهاي سراسري مردم‏نهاد استان يزد
 • عضو شورای برنامه ریزی و توسعه استان
 • عضو ناظرکارگروه آموزش و اطلاع رسانی شورای هماهنگی و مدیریت بحران
 • عضو ناظر کارگروه تشکلهای مردم نهاد شورای هماهنگی و مدیریت بحران استان یزد

توسط : fatemi | تاریخ : 1400/04/06 | نظرات

سوابق فرهنگی و اجتماعی

 • مسئول بسيج دانشجويي دانشگاه يزد
 • مسئول كانون دانش‏آموختگان طرح ولايت استان
 • عضو شوراي عمومي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه يزد
 • مسئول دبيرخانه پيگيري سند چشم انداز بيست ساله دانشگاههاي منطقه 4 كشور
 • رئيس و دبيرجشنواره‏هاي استاني(حضرت علي اكبر(ع)، زوج خوشبخت ايراني، مطلع عشق و ... )
 • عضو كميته حمايت و نظارت بر انجمنهاي علمي دانشجويي دانشگاه يزد
 • عضويت در شوراي برنامه ريزي و توسعه استان
 • عضویت در شورای آموزش و پرورش استان یزد
 • عضویت در شورای فرهنگ عمومی استان یزد

توسط : fatemi | تاریخ : 1400/04/06 | نظرات