منصور طرفداری  منصور طرفداری  دانشکده علوم انسانی
 گروه ایرانشناسی  دانشیار
 33212612 (035)  33213333 (035)
 tarafdari meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar

سوابق تحصیلی

كارشناسي تاريخ :دانشگاه اصفهان
كارشناسي ارشد تاريخ :دانشگاه تربيت مدرس
دكتراي تاريخ- گرايش اسلام : دانشگاه تربيت مدرس
رساله دكتري: سازش وستيز مسلمانان با استعمار انگليس

توسط : jamshidi | تاریخ : 1396/01/20 | نظرات

سوابق پژوهشی

كتاب:
در آمدي بر ساخت قدرت وحكومت در ايران(از آغاز تا انقلاب مشروطيت)  انتشارات دانشگاه يزد
درآمدی بر مبانی تمدن و توسعه، چاپ 1394
روش تحقيق در ايران شناسي انتشارات اندیشمندان یزد چاپ 95
مهر ميهن: گفتاري چند در باب ناسيوناليسم(درحال آماده سازي براي چاپ)
مقالات وهمايش ها:
بررسي روابط صفاريان وخلافت عباسي ارائه شده دراولين همايش ملي ايرانشناسي چاپ در
استعمار انگليس وتاثير آن بر مطالعات شرقشناسي تهران اسفندماه 1389 دومين همايش ايران واستعمار انگليس،موسسه مطالعات وپژوهشهاي سياسي
ملكه هاي بهوپال واستعمار انگليس سمينار بين المللي دوروزه زن در تاريخ اسلام(2) از قرن هفتم تا سيزده هجري
فرازو فرودهاي هويت ايراني واسلامي از آغاز تا تهاجم تيمور از آغاز تا تهاجم تيمور    مجله علمي-پژوهشي تاريخ وتمدن اسلامي شماره 3         
البيغمات او الملكات المسلمات لبهوبال واستعمارالانجليزمجله علمي-پژوهشي  العلوم الانسانیة الدولیه الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه » الخریف 2010 - السنة السابعة عشرة، العدد4 .
طرح پژوهشي:
تاملي بر بنيان هاي هويت ايراني-اسلامي   دانشگاه آزاد 1393
پايان نامه هاي راهنمايي شده:
زمينه ها وپيامدهاي باستان گرایی ازعصر ناصرالدين شاه تا پايان حكومت قاجار نگارش فاطمه تيموري
كاركرد و جايگاه ادبیات داستانی در اصلاحات عصرقاجار باتكيه بر سه کتاب: سرگذشت حاجی‌بابای اصفهانی، سیاحتنامة ابراهیم‌بیگ و مسالک المحسنین. نگارش فاطمه اقاعسكري
سياست شاهان صفوي در تقويت ونهادينه سازي با ورهاي عاميانه مذهبي شيعي نگارش:ابراهيم رحماني
ویژگی‌های جامعه روستایی ايران از ناصرالدین‌شاه تا پايان حكومت قاجارنگارش:مژگان نصراللهي
رساله های جدلی جنسیتی و تاثیر آن بر فرایند هویت سازی مدرن زنان ایرانی در عصر قاجارنگارش:زهرا جاويدي
بهداشت درعصر قاجار براساس سفرنامه ها نگارش: آرزو سالاري
-فرهنگ آداب ورسوم اورياد(پري) نگارش:ابوالقاسم محمد وليزاده
- بررسی تصوف در خراسان جنوبی از سده هشتم هجري به بعد با تكيه بر ابنيه وآثار تاريخي موجود نگارش: محمد رضاسروش
مشاوره پايان نامه ها:
-باورهاي عاميانه مردم اردكان نگارش:  كمالي اردكاني
-وقف در دوره افشاريه نگارش :شهاب شهبازيان
-بررسی کارایی ساختارارتش در دوران پهلوی دوم  رضاشاه  نگارش :مهدی نامزد اردکانی
-بررسی نقش غذا در آیین ها ومراسم های مذهبی مردم قزوین نگارش فاطمه نیلی

توسط : jamshidi | تاریخ : 1396/01/20 | نظرات

سوابق تدریس

دروس كارشناسي:
روش تحقيق
پيشينه ايران شناسي در جهان
ازانقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامي
استان شناسي
دروس كارشناسي ارشد:
مسائل ايران شناسي
مباحث ويژه
مكاتب ايرانشناسي
تاريخ فرهنگ و ميراث فرهنگي و تمدني ايران
فلسفه تاريخ
تاريخ تمدن و فرهنگ اسلامي(با تكيه بر تاثير متقابل ايران و اسلام
تاريخ معاصر
دكتري:
تاريخ در نهج البلاغه

توسط : jamshidi | تاریخ : 1396/01/20 | نظرات

سوابق اجرایی

رئيس دانشكده علوم انساني ازمهر 94 تا كنون
مدير گروه ايرانشناسي 95-89
پیگیری مجوز ایجاد کارشناسی ارشد ايران شناسي گرايش فرهنگ آداب و رسوم
پیگیری مجوز ایجاد رشته کارشناسی ارشد تاريخ ايران –اسلامي
برگزاري نشست هاي ساليانه ايرانشناسي در دانشگاه حائري 88-93
دبير علمي همايش ملي ايران شناسي 94
عضو كميته علمي همايش ملي زيلو 95
دبير اجرايي همايش بين المللي مطالعات ايران باستان آبان 96
نماينده دانشگاه حائري در اداره نظارت وارزشيابي استان يزد 90-91
معاون اداري -مالي مجتمع آموزش عالي ميبد (دانشگاه حائري ميبد) 89-90

توسط : jamshidi | تاریخ : 1396/01/20 | نظرات

حوزه های تخصصی و مطالعاتی

سنت ومدرنيسم
ساخت قدرت وحكومت در ايران تا انقلاب مشروطيت
نقد وبررسي مطالعات اسلام شناسي و ايران شناسي درانگلستان
اسلام وايران ازسقوط ساساني تا سده سوم هجري

توسط : jamshidi | تاریخ : 1396/01/20 | نظرات