مهدی فیض پور  مهدی فیض پور  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی مواد  استادیار
 33212477 (035)  33213333 (035)
 feizpour meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar

سوابق تحصیلی


* دکترای مهندسی مواد، پژوهشگاه مواد و انرژی - کرج (1394)
عنوان رسالۀ دکترا: بررسی سازوکار افزایش دانسیته در سرامیک پیزوالکتریک KNN

* کارشناسی ارشد الکتروسرامیک، دانشگاه شیراز - شیراز (1388)
  عنوان پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد: بررسی و توسعۀ پیزوسرامیک‌های عاری از سرب بر پایۀ نایوبات‌های قلیایی

* کارشناسی مهندسی سرامیک، دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران (1384)
  عنوان پروژۀ کارشناسی: بررسی تأثیر نوع آلومینا، درصد پاداکسیدان و دمای پخت بر رفتار انبساط خطی پایدار دیرگدازهای آلومینا - منیزیا - گرافیت (بررسی فاز زمینه)

توسط : feizpour | تاریخ : 1395/12/22 | نظرات

سوابق تدریس


* 1395 - تاکنون: عضو هیئت علمی گروه آموزشی مهندسی مواد - دانشگاه میبد

تدریس درس‌های الکتروسرامیک‌ها، روش‌های شناسایی و آنالیز مواد، متالورژی فیزیکی یک، خواص سرامیک‌ها، بلورشناسی و آزمایشگاه، مبانی و برنامه‌سازی کامپیوتر، علم مواد، اصول مهندسی سرامیک، روش‌های پیشرفته مطالعه مواد و سمینار کارشناسی ارشد مهندسی مواد 


* 1388-1389 و 1394: استاد مدعو گروه کارشناسی سرامیک دانشگاه فنی و حرفه‌ای، دانشکده فنی امام خمینی میبد

تدریس درس‌های شیمی فیزیک مواد، خواص سرامیک‌ها، روش شناخت سرامیک‌ها، سرامیک فیزیکی و فیزیک حرارت


* 1387-1391: استاد مدعو گروه مهندسی سرامیک دانشگاه آزاد اسلامی – واحد میبد

تدریس درس‌های خواص الکتریکی و نوری مواد، الکتروسرامیک‌ها، خواص حرارتی سرامیک‌ها، مبانی برنامه‌نویسی کامپیوتر، انتقال مطالب علمی و فنی و آزمایشگاه پرسلان (چینی) در مقطع کارشناسی

توسط : feizpour | تاریخ : 1395/12/22 | نظرات

سوابق پژوهشی


* 1393 : فرصت مطالعاتی تحقیقاتی در گروه پژوهشی «سرامیک‌های الکتریکی - ک پنج» مؤسسۀ یوژف اشتفان - لوبلیانا، اسلوونی

* 1393 : دورۀ کوتاه مدت آموزش کار با میکروسکوپ‌های پیشرفتۀ الکترونی - لوبلیانا، اسلوونی


* 1389-1392 : همکاری در شش پروژۀ تحقیقاتی در مورد توسعه و کاربرد الکتروسرامیک‌ها و مواد پیزوالکتریک در پژوهشکدۀ سرامیک، پژوهشگاه مواد و انرژی - کرج، ایران

* 1389-1391 : کارشناس پژوهشی آزمایشگاه آنالیز حرارتی DSC و Ellipsometry در پژوهشکدۀ فن‌آوری نانو و مواد پیشرفته، پژوهشگاه مواد و انرژی - کرج، ایران

* 1387-1388 : همکاری با مرکز کارآفرینی دانشگاه شیراز و مجری طرح ساخت دستگاه اندازه‌گیری ثابت دی‌الکتریک و تلفات ماده در دما و فرکانس‌‌های مختلف - شیراز، ایران

توسط : feizpour | تاریخ : 1395/12/22 | نظرات

علائق پژوهشی


* مواد الکترونی و الکتروسرامیک‌ها

* روش‌های نوین شناسایی و آنالیز مواد 

* سنتز پودر و زینتر سرامیک‌های پیشرفته

توسط : feizpour | تاریخ : 1395/12/22 | نظرات

سوابق اجرائی در دانشگاه میبد


* 1396-1401: استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی مهندسی مواد دانشگاه میبد

* 1397 - تاکنون: سرپرست آزمایشگاه مهندسی سرامیک


توسط : feizpour | تاریخ : 1400/10/21 | نظرات

افتخارات علمی


* 1383 : کسب عنوان دانشجوی ممتاز دانشگاه علم و صنعت ایران

توسط : feizpour | تاریخ : 1400/10/21 | نظرات

عضویت در انجمن‌ها


* 1402: عضو هیئت مدیرۀ دورۀ چهاردهم انجمن سرامیک ایران

* 1383 - تاکنون: عضو پیوستۀ انجمن سرامیک ایران


توسط : feizpour | تاریخ : 1395/12/22 | نظرات

داوری مقالات


* 1399 - تاکنون: داور مجله  Journal  of  Alloys  and  Compounds

* 1398 - تاکنون: داور مجله  Iranian  Journal  of  Materials  Science  and  Engineering


توسط : feizpour | تاریخ : 1400/10/21 | نظرات

گزیدۀ مقالات منتشرشده

* M. Feizpour et. al., “Synthesis and characterization of lead-free piezoelectric (K0.50Na0.50)NbO3 powder produced at lower calcination temperatures: A comparative study with a calcination temperature of 850 ˚C”, Journal of the European Ceramic Society, 36 (2016) 1595-1603.

* M. Feizpour et. al., “Solid-state sintering of (K0.5Na0.5)NbO3 synthesized from an alkali-carbonate-based low-temperature calcined powder”, Materials and Technology, 49 (2015) 975-982.

* M. Feizpour et. al., “Microwave-assisted synthesis and sintering of potassium sodium niobate lead-free piezoelectric ceramics”, Ceramics International 40 (2014) 871-877.

* مهدی فیض‌پور و دیگران، "سنتز پودر و زینتر سرامیک پیزوالکتریک عاری از سرب نایوبات پتاسیم- سدیم"، مجلۀ مواد مهندسی، جلد 2، شمارۀ 2، صص 184-175 (1389).
 
* مهدی فیض‌پور و دیگران، "تأثیر فرمولاسیون و دمای زینتر بر تغییر طول پایدار دیرگدازهای آلومینا-منیزیا-گرافیت با استفاده از طراحی آزمایش Box – Behnken"، مجلۀ مواد مهندسی، جلد 1، شماره 4، صص 368-355 (1388).

* مهدی فیض‌پور و دیگران، "زینتر چندمرحله ای سراميک پيزوالکتریک عاری از سرب نایوبات پتاسيم سدیم"، نهمین کنگرۀ سرامیک ایران، تهران، دانشگاه صنعتی شریف (1392).

* مهدی فیض‌پور و دیگران، "بررسی اثر اندازه ذرات پودر سنتزشده بر زینترپذیری و خواص الکتریکی سراميک پيزوالکتریک عاری از سرب نایوبات پتاسيم سدیم دوپ شده با ليتيم"، اولین همایش تخصصی الکتروسرامیک، کرج، پژوهشگاه مواد و انرژی (1391).

* مهدی فیض‌پور و دیگران، "بررسی اثر افزودن نانو WO3 بر خواص دی‌الکتریک و فروالکتریک پيزوسراميک عاری از سرب نایوبات پتاسيم- سدیم زینتر شده در کورۀ مایکروویو"، اولين همایش ملی نانومواد و نانوتکنولوژی -دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود (1390).

* مهدی فیض‌پور و دیگران، "تاثير حرارت دهی مایکروویو بر کلسيناسيون، سنتز پودر و زینتر سراميک پيزوالکتریک عاري از سرب نایوبات پتاسيم- سدیم"، هشتمين کنگره سراميک ایران، تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران (1390).

* مهدی فیض‌پور و عبدالغفار برزگر، " پيزوسراميک های عاری از سرب بر پایه نایوبات های قليایی"، همایش ملی مواد نو، کرج، پژوهشگاه مواد و انرژی (1387).

توسط : feizpour | تاریخ : 1395/12/22 | نظرات