حمید آبیارفیروزآبادی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی مکانیک  استادیار
 33212507  33213333 (035)
 abyar meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar