علی محمد میرجلیلی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه علوم قرآن و حدیث  استاد
 33212811 (035)  33213333 (035)
 almirjalili meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar

سوابق تحصیلی

1. ديپلم علوم تجربي
2. کارشناسی الهيات و معارف اسلامي/ حوزه علميه قم
3. کارشناسی ارشد مدرسي الهيات و معارف اسلامي/  دانشگاه قم
4. دكتري  الهيات و معارف اسلامي‌(گرايش علوم قرآن و حديث) / دانشگاه قم

توسط : almirjalili | تاریخ : 1395/09/17 | نظرات

سوابق پژوهشی

الف) تأليف کتاب‌هاي:
1. 1. «امام علي(ع) و زمامداران» که از سال 1377 تاکنون سه بار به طبع رسيده است. قم، انتشارات وثوق. ضمنا اين کتاب توسط حوزه علميه قم به عنوان کتاب برگزيده حوزه (رتبه سوم) در رشته تاريخ اسلام شناخته شده است.
2. «وافي، مباني و روش هاي فقه الحديث در آن» چاپ توسط كنگره علمي پژوهشي و بين المللي فيض كاشاني، تهران، آبان 1387.
3. «تأثير قرآن در پيدايش و پيشرفت علوم ادبي» چاپ توسط انتشارات بوستان كتاب قم، 1389. اين كتاب رتبه دوم را در نوزدهمين نمايشگاه بين المللي قرآن كريم (تهران/ 1390) بدست آورد.
4. «روش و مباني فقه الحديث» چاپ توسّط انتشارات دانشگاه يزد، 1390.
5. «وطن دوستي از ديدگاه اسلام»، چاپ توسّط انتشارات دانشگاه يزد، 1392. (مؤلف دوم)
6. «روش فهم و نقد حديث از ديدگاه شيخ حر عاملي» چاپ توسط انتشارات دانشگاه آيت الله حائري ميبد، 1394. اين كتاب رتبه «كتاب شايسته تقدير در گروه دين» در دومين دوره كتاب سال استان يزد (يزد/ 1397) را بدست آورد.
7. اسرار تربيتي نماز، چاپ توسط انتشارات جمال قم، 1394.
8. «آشنايي با جوامع روايي كهن شيعه»، چاپ توسط انتشارات انديشمندان يزد، 1395.
9.  حوزه حدیثی شيعي مدائن (در قرن دوم و سوم هجری قمری). همکاران: دکتر احمد زارع و دکتر محمدمهدی خیبر، چاپ توسط انتشارات دانشگاه میبد، 1400.

ب) ترجمه كتاب: ترجمه كتاب «اصول علم الرجال بين النظرية و التطبيق»، انتشارات دانشگاه ميبد،‌ 1398.

ج) مقالات علمي- پژوهشي
1. «سيري در كتاب الوافي»، مجله علمي پژوهشي علوم حديث، ش47، دانشكده علوم حديث، قم، بهار 1387.
2. «بررسي ‌سير نگارش ‌احاديث شيعه»، مجله علمي پژوهشي شيعه شناسي، ش21، قم، مؤسسه شيعه شناسي، بهار 1387.
3. «بازخواني نارسايي اضطراب حديث»، مجله علمي پژوهشي حديث پژوهي، ش اول، دانشگاه كاشان، بهار و تابستان 1388.
4. «راه شناخت علل الحديث» مجله علمي پژوهشي حديث پژوهي، دانشگاه كاشان، ش6، 1390.
5. «تأثير قرآن بر زبان عربي» مجله علمي پژوهشي كتاب قيم، دانشگاه يزد، ش2، 1390.
6. «وطن دوستی از ديدگاه قرآن و روايات» مجله علمي پژوهشي كتاب قيم، دانشگاه يزد، ش5، بهار 1391.
7. «تحليلی بر ديدگاه تفسيری قرآن به قرآن علّامه طباطبايی (ره)» مجله علمي پژوهشي كتاب قيم، دانشگاه يزد، ش7، پاييز و زمستان 1391.
8. «مباني فهم حديث از ديدگاه شيخ حر عاملي با تأكيد بر كتاب الفوائد الطوسيه»، مجله علمي پژوهشي مطالعات قرآن و حديث، دانشگاه امام صادق (ع)، شماره 12، تابستان 1392.
9. «عوامل مؤثر بر حمايت از کار، توليد و سرمايه مسلمين از ديدگاه قرآن و حديث»، مجله علمي پژوهشي كتاب قيم، دانشگاه يزد، شماره 9، پاييز و زمستان 1392.
10. «لزوم توجه به اثبات متن حديث قبل از ورود به فقه الحديث از ديدگاه شيخ حر عاملي در كتاب الفوائد الطوسيه»، مجله علمي پژوهشي حديث پژوهي، شماره 11، دانشگاه كاشان، بهار و تابستان 1393.
11. «بررسي تطبيقي سيماي فرعون در قرآن و عهد قديم»، مجله علمي پژوهشي الهيات تطبيقي، دانشگاه اصفهان، بهار و تابستان 1393.
12. «قواميت شوهر بر زن از ديدگاه قرآن و حديث»، مجله علمي پژوهشي كتاب قيم، دانشگاه يزد، شماره 11، پاييز و زمستان 1393 .
13. «نقش عقل در فهم لوازم معنای حديث و گسترش مفهوم آن»، چاپ توسط مجله علمي پژوهشي مطالعات فهم حديث، دانشگاه امام خميني قزوين، شماره 3، پاييز و زمستان 1394.
14.  «لزوم توجه به انواع دلالتها در فقه الحديث»، چاپ توسط مجله علمي پژوهشي حديث‌پژوهي، دانشگاه كاشان، شماره 15، بهار و تابستان 1395.
15. «نقش تربيتی داستان حضرت يوسف(ع) و زليخا در قرآن»، چاپ توسط مجله علمي پژوهشي آموزه‌هاي تربيتي در قرآن و حديث، دانشگاه ايلام، شماره 3، بهار و تابستان 1395.
16. «پيش‌فرضها و مبانی فهم و نقد روايات از ديدگاه امام خمينی(ره)»، چاپ توسط مجله علمي پژوهشي مطالعات فهم حديث، دانشگاه امام خميني قزوين، شماره 7، پاییز و زمستان 1396.
17. «واکاوی آثار و ابعاد تربيتی اعتقاد به جنود الهی در قرآن کريم»، چاپ توسط مجله علمي پژوهشي كتاب قيم، دانشگاه ميبد، شماره 17، پاييز و زمستان 1396.
18. «آسیب‌شناسی استحمار در کسب و حفظ قدرت سیاسی از منظر نهج البلاغه»، چاپ توسط مجله علمي پژوهشي پژوهشهای نهج البلاغه، سال 17، شماره 59، زمستان 1397.
19. «آثار تربیتی شفقت در حوزه فردی و اجتماعی از منظر  قرآن و روایات»،  مجله علمي پژوهشي آموزه‌هاي تربيتي در قرآن و حديث، شماره 8، پاييز و زمستان 1397.
20. «روش¬ و مباني فهم حديثِ علامه مجلسی در کتاب السماء و العالم»، چاپ توسط مجله علمي پژوهشي مطالعات فهم حديث، دانشگاه امام خميني قزوين، بهار و تابستان 1398.
21. «خلأ صورت ملفوظ روايات و گونه‌شناسی بسترهای چندخوانشی‌ آن»، مجله تحقيقات علوم قرآن و حديث، دانشگاه الزهرا (ع)، دوره 16، شماره 1، بهار 1398، ص117-143.
22. «علي بن حديد مدائني: راوي موثق امامي»، (چاپ توسط مجله علمي پژوهشي علوم حديث، تابستان 1398.
23. «اصول فهم حدیث از منظر فيض كاشاني در كتاب المحجّة البيضاء»، چاپ توسط مجله علمي پژوهشي كتاب قيم، شماره 21، پاييز و زمستان 1398.
24. «سند و إسناد در کتب حديثی شيعه در سه قرن اول هجری»، مجله علمي پژوهشي كتاب قيم، شماره 22، بهار و تابستان 1399.
25. مباني فقه الحديث عند الشيخ عباس القمي(ره) في سفينة البحار في مجال ايجاد أسرة الحديث، چاپ توسط مجله علمي پژوهشي كلية الإسلامية الجامعة: دانشگاه نجف اشرف، مجلد 1، شماره 54، 2019).  لينك مجله (https://iasj.net/iasj/issue/10751)
26. «مفهوم الضلال و دلالات قرآنية اخری»، مجله المنهاج لبنان، شماره 75،  2014 م (پاييز 1393).
27. «بررسی کیفی علل انگاره¬های ذهنی نادرست از خداوند»، فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامي، شماره 82، سال بیست و چهارم، شماره اول / بهار 1399.
28. «تأثیر جغرافیای محیطی بر اخلاق و رفتار مردم بصره در عصر امام علی(ع)»، پژوهش نامه علوی، دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صص1-26
29. «شواهد قرآنی عهدنامه امام علی (ع) به مالک اشتر» (نامه 53 نهج¬البلاغه)»، پذيرش توسط مجله علمي پژوهشي پژوهشهای نهج البلاغه، وابسته به بنياد نهج البلاغه.
30. «الگوهاي مديريت بحران در سيره ابناء الرضا(ع)، مطالعه موردي بحران مشروعيت خلافت»، چاپ شده در مجله علمي پژوهشي امامت پژوهي، شماره 27، بهار و تابستان 1399.
31.  «مواضع امام رضا(ع) در برابر گفتمان‌هاي مشروعيت سياسي دستگاه خلافت»، فرهنگ رضوي، شماره 31، پاييز 1399.
32. «نقد و تحلیل توثیقات رجالی شیخ عباس قمی(ره) در سفینة البحار»، كتاب قيم، شماره 24، بهار و تابستان 1400.
33. «بررسی کیفی انگاره¬های ذهنی نادرست از خداوند»، (پذيرش شده توسط مجله علمي پژوهشي روانشناسي و دين)، جامعة المصطفي العالمية.
34.  «شیوه¬های استنباط مذهب راوی مجهول یا مهمل بر پایه تحلیل متنی»، پذیرش شده در مجله علمي پژوهشي تحقیقات علوم قرآن و حدیث
35.  «جریان شناسی ناکثین با تأکید بر نهج البلاغه»، چاپ توسط فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش-های نهج البلاغه، شماره 68، بهار 1400.
36.  «تعامل حوزۀ حدیثی مدائن با امامان شیعه، چاپ توسط مجله علمی پژوهشی حدیث¬پژوهی، شماره 26، پاییز و زمستان 1400.
37.  «تعامل حوزه حديثی مدائن با دیگر مراکز حدیثی در سده دوم و سوم هجری»، مطالعات فهم حدیث، سال هشتم، شماره دوم (پیاپی: 16)، بهار و تابستان 1401.
38. «مطالعه تطبیقی رابطه دین و سیاست در اندیشه قرآنی سیاسی علامه طباطبایی و سید قطب»، پذیرش توسط مجله علمی پژوهشی کتاب قیم.
39.  «آموزه‌های سیاسی نهج البلاغه در رساله طب الممالک قطب الدین نیریزی»، پذیرش توسطه مجله علمی پژوهشی پژوهش¬نامه علوي.
40.  «تبیین و واکاوی پدیده اهانت در حوزه پزشکی از نگاه آموزه های اسلامی»، توسط مجله علمی پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی.

41. The Quran as an Instance of Text (Matn) or Speech, Man In India, (14) 97, 2017.  
42. An Examination of the Orientalists' Views on the Qur’ān Collection Time, Elixir Theology Studies, 109, 2017.
43. An Evaluation of John Burton's Research on the Collection of the Qur’ān in the Encyclopedia of  the Qur’ān, Adab al-Kufa, 35,p135-148, 2018.
44. Different Kinds of Kindness Expression towards Children from the Viewpoint of the Qur’ān and Ḥadīth, Journal of Contemporary Islamic Studies, No 1, 2018.
45. The role and domains of affection in raising children from the viewpoint of the Holy Quran and Hadiths, Journal of Contemporary Islamic Studies. Vol. 2, No. 2, Summer & Autumn 2019.
46. Application of the Words Fe’l (acting), Amal (doing), and Son’ (making) in the Holy Quran and their Semantic Differences, Linguistic Research in The Holy Quran, 8th year, No. 1, Spring & Summer 2019.
47. A Glance on Main Sources of Fiqh al-hadīth From the Point of view of Feyz Kāshānī's Book al-Vāfī, Journal of Hadith Studies, Vo l. 8 Issue 1, p69-82, 2010.
48. An Analytical Study of the Khalafallah's Qur'anic Political Thoughts, International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, vol 7,No 2, March 2020, pp347-361.
49. Crisis Management Patterns in the Lives of Ibna Al-Reza (PBUH); a Case Study of the Economic Crisis. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU), Vol. 7, No. 9, October 2020.


ج) مقالات علمي ترويجي
1. «بررسي رويكرد سهروردي و ملاصدرا به تناسخ»، مجله معارف عقلي، شماره 29، پاييز و زمستان 1393
2. «اولويت‌هاي توليد از ديدگاه قرآن و حديث»، مجله قرآن و علم، شماره 16، بهار و تابستان 1394.
3. «عواطف مثبت، آثار و راهكارهاي تقويت آن در سوره يوسف»، مجله پژوهشنامه معارف  قرآني، تابستان 1394.
4. «تأثيرپذيري امام خميني (ره) از الگوي نظارتي امام علي (ع) بر كارگزاران»، مجله اسلام و پژوهش‌هاي مديريتي، سال پنجم، ش 2/ بهار و تابستان 1395.
5. «روابط معناشناختي شاهد و امام در تقابل عمده‌ي تصوري دنيا و آخرت»، فصلنامه مطالعات قرآني، پاييز 1395.
6. معناشناسي اقسام «خطوات الشيطان» در قرآن كريم، مجله مشكوة، شماره 133، زمستان 1395.
7. شخصيت رجالی سماعة بن مهران حضرمی، مجله آموزه‌های حديثی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ش 2، پاييز و زمستان 1396.
8. «نظم‌آهنگ برخاسته از صفات حروف در سوره علق»، مطالعات قرائت قرآن، جامعة المصطفي العالمية، شماره 19، بهار و تابستان 1397.
9. «اهداف توليد از ديدگاه قرآن و حديث»، پذيرش توسط مجله علمي ترويجي قرآن و علم.
10. تصورات صحيح از خداوند از ديدگاه قرآن و روايات، در دست چاپ توسط مجله علمي ترويجي معرفت.


د) ساير مقالات

1) «يادي از متفکر بزرگ، علامه طباطبائي»، نشريه مهر دانشگاه يزد، ش 66، آذر 1381.
2) «رمضان ماه ميزباني خداوند»، نشريه مهر دانشگاه يزد، ش 76، مرداد 1383.
3) «حج و قرباني»، نشريه مهر دانشگاه يزد، ش 78، آذر 1383.
4) «ملاصدرا و افکار فلسفي او»، نشريه مهر دانشگاه يزد، ش 80، فروردين 1384.
5) «روش حديث نگاري فيض در وافي»، مجله رهنمون، ويژه نامه كنگره علمي پژوهشي و بين المللي فيض كاشاني، تهران، آبان 1387.
6) «درخشش اسلام از سيماي چهارمين شهيد محراب»، مجموعه مقالات كنگره بزرگداشت شهيد محراب حضرت آيت الله صدوقي (دانشگاه يزد)، 1387.
7) «اصول صحيح تغذيه از ديدگاه قرآن، سنّت و طب»، مجموعه مقالات همايش قرآن و طب (دانشگاه پزشكي شهيد صدوقي يزد) 1388.
8) «نقش نماز در اخوت اسلامي و تعاون اجتماعي»، مجموعه مقالات همايش نقش نماز در تكامل معنوي انسان (دانشگاه يزد) 1388.
9) «شاخصه‌هاي اقتصادي تمدن اسلامي با بهره‌گيري از آموزه‌هاي قرآني»، هشتمين همايش بين‌المللي پژوهش‌هاي قرآني، 1393، تهران، دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم (اين همايش تاييديه علمي پژوهشي از وزارت علوم دارد).
10) «احاديث موضوعه در تفسير طبری»، مجموعه مقالات همايش ملي ميراث قرآني تبرستان، دانشگاه مازنداران، 1394.
11) «اقدامات اقتصادي امام علي (ع) در راستاي اقتصاد مقاومتي»، مجموعه مقالات همايش ملي توسعه پايدار در بستر اقتصاد مقاومتي، دانشگاه آيت الله حائري ميبد، 1394.
12) «طبع قلب از ديدگاه قرآن و حديث»، مجله عيون، بهار و تابستان 1394.
13) «راز ماندگاری یک اثر از نظر قرآن»، دو فصلنامه تخصصي عيون، شماره 9 پاييز و زمستان 1397.
14) مقاله «بررسي نقش ضرب المثل¬ها در فهم و زيباسازي تعابير نهج البلاغه»، مجله مطالعات ادبي متون اسلامي، سال چهارم، شماره اول، پياپي 13، 1398.
15) «شفقت پیامبران و آثار تربيتي آن از منظر قرآن و روایات»، چاپ توسط مجله پژوهش‌هاي تعليم و تربيت اسلامي، دانشگاه كرمان، شماره پياپي ‌13، بهار و تابستان 1398، صص73-103.
16) صلح طلبی امام علی (ع) در برابر جنگ افروزی ناکثین، کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امیر المؤمنین (ع)، مجموعه مقالات کنگره، 1398.
17) «شیخ شهاب الدین تورانپشتی و کتاب المعتمد فی المعتقد»، فصلنامه فرهنگی اجتماعی فرهنگ یزد، شماره 4، زمستان 1398.
18) «انگاره‌هاي صحيح از خداوند از ديدگاه قرآن»، اولين همايش ملي قرآن و روانشناسي، دانشگاه تهران، اول و دوم ارديبهشت 1399.
19) «عملکرد رجال بصره در آستانه¬ی جنگ جمل»، دو فصلنامه علمی تخصصی تاریخ و سیره اهل بیت (ع)، شماره 3، بهار و تابستان 1399.
20) «رويکرد ائمه اهل بیت (ع) در برابر گفتمان مشروعیت سیاسی «استخلاف» اهل سنت»، پنجمین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی، انسانی و سبک زندگی، سازمان بين المللي مطالعات دانشگاهي، 27 آذر 1399.
21) «انديشه موروثی شدن دستگاه خلافت و رويکرد ائمه (ع) نسبت به آن»، پنجمین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی، انسانی و سبک زندگی، سازمان بين المللي مطالعات دانشگاهي، 27 آذر 99.

 
ز) اجراي طرح پژوهشي
مجري طرح پژوهشي اسرار تربيتي نماز، دانشگاه يزد، 1388-1390.

ح) راهنمايي و مشاوره بیش از يكصد پايان‌نامه‌ در حوزه‌هاي علميه، دانشگاه يزد، دانشگاه آيت الله حائری ميبد، نظير:
د. استاد راهنماي پايان‌نامه‌هاي متعدد نظير:
1. پلوراليسم ديني از ديدگاه قرآن و حديث. دانشگاه يزد، دانشكده الهيات ميبد.
2. طغيان انسان از ديدگاه قرآن و حديث. دانشگاه يزد، دانشكده الهيات ميبد.
3. طبع قلب از ديدگاه قرآن و روايات. دانشگاه يزد، دانشكده الهيات ميبد.
4. حب وطن از ديدگاه قرآن و سنت. دانشگاه يزد، دانشكده الهيات ميبد.
5. ارتجاع از منظر قرآن و سنت. دانشگاه يزد، دانشكده الهيات ميبد.
6. ميراث فرهنگي از ديدگاه قرآن و روايات، دانشگاه يزد، دانشكده الهيات ميبد.
7. قواعد فقهي ارث از ديدگاه فقهاي اماميه، دانشگاه يزد، دانشكده الهيات ميبد
8. بررسي تطبيقي حقوق حيوانات در فقه و حقوق و تاثير رعايت آن بر محيط زيست، دانشگاه يزد، دانشكده الهيات ميبد.
9. مباني و روش‌هاي تربيتي از ديدگاه استاد شهيد مرتضي مطهري، دانشگاه يزد، دانشكده الهيات ميبد.
10. نقش روايات در تفسير قرآن، دانشگاه يزد، دانشكده الهيات ميبد.
11. تخلق به اخلاق الله از منظر قرآن دانشگاه يزد، دانشكده الهيات ميبد.
12. بررسي رفتارهاي امام علي (ع) با كارگزاران حكومتي و تأثير آن بر امام خميني، دانشگاه يزد، دانشكده الهيات ميبد.
13. تاريخ پيامبر اسلام مستخرج از آيات قرآن و روايات شأن نزول، دانشگاه آيت الله حائري ميبد.
14. حمايت از كار، توليد و سرمايه مسلمين از دیدگاه قرآن، دانشگاه آيت الله حائري ميبد.
15. بررسی ديدگاه های آيت الله جوادی در علوم قرآنی، دانشگاه آيت الله حائري ميبد.
16. عفو از ديدگاه امام علي (ع) با محوريت نهج البلاغه، دانشگاه يزد.
17. حقوق افراد در جنگ از ديدگاه اسلام با تاكيد بر سخنان امام علي (ع) در نهج البلاغه، دانشگاه يزد.
18. روش‌هاي گسترش محبت از ديدگاه قرآن دانشگاه آيت الله حائري ميبد.
19. سيره امام علي در جذب و دفع افراد با تأكيد بر نهج البلاغه، دانشگاه يزد.
20. سلوك امام علي در شئون خانوادگي با تأكيد بر نهج البلاغه دانشگاه يزد.
21. قواعد فقهي بيع از منظر فقهاي اماميه، دانشگاه آيت الله حائري ميبد.
22. نظارت بر اعمال و رفتار کارگزاران حکومتی از ديدگاه قرآن و نهج البلاغه، دانشگاه آيت الله حائري ميبد.
23. زينت از ديدگاه قرآن، دانشگاه آيت الله حائري ميبد.
24. شاخصه های اقتصاد مقاومتی از ديدگاه امام علی ع با تاکيد بر نهج البلاغه، دانشگاه يزد.
25. بررسي و تحليل ترتيب نزول آيات مربوط به اهل بيت در قرآن، دانشگاه آيت الله حائري.
26. عرضه روايات باب عقل و‌ جهل اصول‌كافي بر قرآن كريم، دانشگاه آيت الله حائري.
27. تقوي از ديدگاه امام سجاد، دانشگاه آيت الله حائري.
28. عزت از ديدگاه امام سجاد ع با تاکیيد بر صحيفه سجاديه، دانشگاه آيت الله حائري.
29. نقد و بررسی بخش‌های اول و دوم از کتاب «درس‌هايی در باره اسلام» نوشته گلدزيهر، دانشگاه آيت الله حائري.
30. نقش بهره گيری از متن ادعيه و مناجات در تفسير قرآن، دانشگاه يزد.
31. نهاد خانواده از منظر تفسیر «الکاشف»، دانشگاه ميبد.
و .......
ط. راهنمايي رساله دكتري
1. نقد و بررسي تطبيقي آراي تفسيري پيرامون آيات عصمت انبياء (ع)، دانشگاه آيت الله حائري ميبد، دانشكده الهيات، 1395.
2. لشكريان خدا از منظر قرآن و روايات، دانشكده اصول دين تهران، 1395.
3. روش و مبانی فيض کاشانی در فهم و نقد احاديث اخلاقی و تربيتی در كتاب «المحجة البيضاء»، دانشگاه ميبد، ‌1397.
4. بررسي آسيب‌شناختي ادراك از خداوند و ارائه شيوه آموزشي جهت اصلاح آن، دانشگاه ميبد، دانشكده الهيات، 1398.
5. گفتمان‌هاي غالب مشروعيت سياسي نظام خلافت و رويكرد ائمه اهل بيت (ع) نسبت به آنها، دانشگاه ميبد، دانشكده الهيات، 1398.
6. بررسي تحليلي شفقت در قرآن و روانشناسي، دانشگاه ميبد، دانشكده الهيات، 1398.
7. حوزه حديث مدائن در قرن دوم و سوم هجري قمري، دانشگاه ميبد، دانشكده الهيات، 1399.
8. نسبت دین با سیاست و حکومت و اثر آن بر فهم قرآن کریم در دوران معاصر، دانشگاه ميبد، دانشكده الهيات، 1399.
9. جریان شناسی ناکثین و قاسطین با تأکید بر نهج البلاغه، دانشگاه ميبد، دانشكده الهيات، در دست تدوين.

ي. استاد مشاور رساله دكتري:
1. نقد و بررسي حديث‌پژوهي شيخ عباس قمي(ره)  با تأكيد بر كتاب «سفينة البحار»، دانشگاه ميبد، دانشكده الهيات، 1398.
2. سند و اسناد در حديث، دانشگاه ميبد، دانشكده الهيات، 1398.

ک. استاد مشاور پايان نامه هاي فراوان نظير:
1. حرمت داري با الهام از قرآن، دانشگاه يزد، دانشكده الهيات ميبد.
2. بررسي تفسير علي بن ابراهيم قمي. دانشگاه يزد، دانشكده الهيات ميبد.
3. نقش زنادقه در جعل حديث. دانشگاه يزد، دانشكده الهيات ميبد.
4. شيوايي پرسش‌هاي قرآني (ترجمه و تحقيق بخش اول كتاب " التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الحكيم). دانشگاه يزد، دانشكده الهيات ميبد.
5. بررسي ارتباط آيات سوره توبه. دانشگاه يزد، دانشكده الهيات ميبد.
6. رفتار شناسي مردم عصر امام علي، دانشگاه يزد، دانشكده الهيات ميبد.
7. عبادت در صحيفه سجاديه، دانشگاه آيت الله حائري ميبد.
و ...............

توسط : almirjalili | تاریخ : 1395/09/17 | نظرات

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

1. مباحث قرآن‌شناسي نظير تفسير، علوم قرآني و ... .
2. مباحث حديث‌شناسي نظير فقه الحديث، رجال و ... .
3. مباحث تاريخ اسلام

توسط : msabpekar | تاریخ : 1397/10/08 | نظرات

سوابق آموزشی

سابقه آموزشي
تدريس علوم اسلامي و بويژه تفسير قرآن و علوم قرآني از سال 1375 تا كنون در دانشگاه‌هاي يزد، آيت الله حائري، امام حسين و حوزه‌هاي علميه قم، يزد و ميبد
راهنمايي يا مشاوره پايان نامه‌هاي فراوان در حوزه علميه، دانشگاه يزد و غيره، نظير


توسط : almirjalili | تاریخ : 1395/09/17 | نظرات

سوابق اجرایی

1. مدير گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه يزد (سه دوره از سال 1382-1388)
2. معاون آموزشي دانشكده الهيات دانشگاه يزد (سه سال از سال 1388-1390)
3. مدير مسئول نشريه علمي پژوهشي كتاب قيم (از دانشگاه يزد). از سال 1389 تا 1393
4. مدير انتشارات دانشگاه آيت الله حائري ميبد. (از سال 1392 تا 1397)
5.عضو شوراي انتشارات دانشگاه ميبد (از سال 1392 تا كنون)
6. رئيس دانشكده الهيات دانشگاه آيت الله حائري میبد (از سال 1393 تا 1397)
7. عضو هيأت تحريريه نشريه علمي پژوهشي كتاب قيم (از سال 1390 تاکنون).
8. معاون پژوهشي دانشكده الهيات ميبد از سال 1390 تا 1393.
9. عضو كارگروه بررسي توانايي علمي متقاضيان عضويت در كادر هيأت علمي مجتمع آموزش عالي ميبد و دانشگاه ميبد (از سال 1390 تا كنون)
10. عضو هيأت اجرايي جذب (مشترك بين دانشگاه‌هاي آيت ا... حائري و اردكان) (از سال 1393 تا 1396)
11. عضو هيأت اجرايي جذب دانشگاه‌ میبد (از سال 1396 تا کنون)
12. سردبير مجله علمي پژوهشي كتاب قيم (از مهر 1397 تا كنون)
13. عضو هيأت تحريريه مجله علمي پژوهشي آموزه‌هاي تربيتي در قرآن و روايات (از سال 1388 تا كنون)
14. عضو هيأت تحريريه مجله علمي پژوهشي مطالعات قرآني و فرهنگ اسلامي (از سال 1400 تا کنون)
 

توسط : almirjalili | تاریخ : 1395/09/17 | نظرات

فعالیت‌های فرهنگی، تربیتی و اجتماعی

1. امام جماعت نماز مغرب و عشاء از سال 1380 تا كنون.
2. سخنران مذهبي از سال  1362  تا كنون.
3. امام جماعت نماز ظهر در دانشكده الهيات و دانشگاه میبد از سال 1381 تا 1397.
4. مفسّر قرآن در جلسات تفسير جوانان شاهديه در شبهاي جمعه از سال 1380.
5. روحاني سفر زيارتي مكه و عتبات عاليات از 1382 تا كنون.
6. راه‌اندازي بانك اطلاعاتي و رايانه‌اي علوم اسلامي در دانشكده الهيات ميبد.
7. تلاش در راه ايجاد رشته‌‌ها و مقاطع جديد در گروه علوم قرآن و حديث چون:
الف) علوم قرآن و حديث (كارشناسي ارشد)
ب) علوم قرآن و حديث (دكتري)
ج) تفسير  و علوم قرآن (كارشناسي ارشد)
د) معارف نهج البلاغه (دكتري)

توسط : almirjalili | تاریخ : 1395/09/17 | نظرات

كسب افتخارات علمی

1. رتبه اول حوزه علميه قم در پايه ششم و دريافت لوح تقدير و جايزه از حضرت امام خميني ره/ 1367.
2. عضو هيأت علمي نمونه دانشگاه يزد و دريافت لوح تقدير از رئيس دانشگاه يزد/ 1385.
3. پژوهشگر نمونه دانشگاه يزد و دريافت لوح تقدير از رئيس دانشگاه يزد/ 1388.
4. احراز رتبه سوم دومين همايش كتب برگزيده حوزه علميه قم/ 1379.
5. پژوهشگر برتر دهمين دوره معرفي پژوهش‌هاي برتر استان يزد/ 1386.
6. كسب رتبه دوم آثار برتر قرآن پژوهي در حوزه مطالعات علوم قرآني در نوزدهمين نمايشگاه بين المللي قرآن كريم (1390) به جهت تأليف كتاب "تأثير قرآن در پيدايش و پيشرفت علوم ادبي".
7. پژوهشگر نمونه دانشگاه آيت الله حائري و دريافت لوح تقدير از رئيس دانشگاه، ‌1392.
8.پژوهشگر برتر دانشگاه آيت الله حائري ميبد و دريافت لوح تقدير از رئيس دانشگاه، ‌1394.
9. استاد نمونه دانشكده الهيات و معارف اسلامي و دريافت لوح تقدير از رئيس دانشگاه، 1396.
10. كسب رتبه «كتاب شايسته تقدير در گروه دين» در دومين دوره كتاب سال استان يزد به جهت تأليف كتاب ««روش فهم و نقد حديث از ديدگاه شيخ حر عاملي»، سال 1397.

توسط : almirjalili | تاریخ : 1395/09/17 | نظرات