حمید آبیارفیروزآبادی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی مکانیک  استادیار
 33212507  33213333 (035)
 abyar meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
 عباسعلی آرامی اردکانی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه فلسفه و حکمت اسلامی  مربی
 33212883  32353004 (035)
 arami meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
 زنده یاد علی آزادی نژاد  دانشکده علوم انسانی
 گروه علوم اقتصادی  استادیار| هیأت علمی فقید
   
 azadinejad meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
حسین اسلامی  حسین اسلامی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی پزشکی  استادیار
 33212454  32353004 (035)
 heslami meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
 مهدی اکابری تفتی  دانشکده علوم انسانی
 گروه علوم اقتصادی  استادیار
 33212664  32353004 (035)
 akaberi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
حورا الحسینی المدرسیه  حورا الحسینی المدرسیه  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی مواد  استادیار
 33212480  32353004 (035)
 almodarresiyeh meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
 مهدی امامی میبدی  دانشکده علوم انسانی
 گروه علوم اقتصادی  استادیار
 33212135  32353004 (035)
 emami meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
زهره انصاری  زهره انصاری  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی پزشکی  استادیار
 33212456  32353004 (035)
 z_ansari meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
مجتبی انصاری  مجتبی انصاری  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی پزشکی  دانشیار
 33212300  32353004 (035)
 ansari meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
 حمید بابایی میبدی  دانشکده علوم انسانی
 گروه مدیریت  دانشیار
 33212141  32353004 (035)
 babaei meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
 هادی برزگر بفروئی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی مواد  استادیار
 33212478  32353004 (035)
 hadi.barzegar meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
محمدمهدی برغی  محمدمهدی برغی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه حقوق  استادیار
 33212861  32353004 (035)
 barghi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
محمود بهنام پور  محمود بهنام پور  دانشکده علوم انسانی
 گروه علوم اقتصادی  استادیار
 33210000 (035)  33213333 (035)
 behnampour meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
 هادی پورمحمدی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی کامپیوتر  استادیار
 33212435  32353004 (035)
 pormohamadi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
نصرالله جعفری خسروآبادی  نصراله جعفری خسروآبادی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه حقوق  دانشيار
 33212142 (035)  33213333 (035)
 jafari meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
عباسعلی جعفری ندوشن  عباسعلی جعفری ندوشن  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی صنایع  استادیار
 33212416 (035)  33213333 (035)
 a.jafari meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
خدیجه جهانبانی اردکانی  خدیجه جهانبانی اردکانی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی مواد  استادیار
 33212413 (035)  33213333 (035)
 jahanbani meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
یحیی چوپانی  یحیی چوپانی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی مکانیک  استادیار
 33212504 (035)  33213333 (035)
 choopani meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar

مرضیه حاجی زاده طحان  مرضیه حاجی زاده طحان  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی کامپیوتر  استادیار
 33210000  32353004 (035)
 mh.tahan meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar

شهناز حجتی نجف آبادی  شهناز حجتی نجف آبادی  دانشکده علوم انسانی
 گروه ایرانشناسی  استادیار
 33212615 (035)  33213333 (035)
 hojati meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
 نجمه السادات حسینی مطلق  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی پزشکی  استادیار
 33212457  32353004 (035)
 hosseinimotlagh meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar  -   ResearchGate
حمید حمیدیان  حمید حمیدیان  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه علوم قرآن و حدیث  استادیار
 33212814  32353004 (035)
 hamidiyan meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
زهره دهقان پور  زهره دهقان پور  دانشکده علوم انسانی
 گروه ایرانشناسی  استادیار
 33212617 (035)  33213333 (035)
 dehghanpour meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
سعید دهقان خاوری  سعید دهقان خاوری  دانشکده علوم انسانی
 گروه علوم اقتصادی  استادیار
 33212665 (035)  33213333 (035)
 saeed.khavari meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
 ابوالفضل دهقانی فیروزآبادی  دانشکده علوم انسانی
 گروه مدیریت  استادیار
 33210000  32353004 (035)
 adehghani meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
محمدحسین دهقانی فیروزآبادی  محمدحسین دهقانی فیروزآبادی  دانشکده علوم انسانی
 گروه ایرانشناسی  استادیار | هیأت علمی بازنشسته
   
 dehghani meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
 محمدحسین دهقانی محمودآبادی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه فلسفه و حکمت اسلامی  استادیار
 33212876  32353004 (035)
 dehghani.m meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
محمد راعی دهقی  محمد راعی دهقی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی مواد  استادیار
 33212479 (035)  33213333 (035)
 raei meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
محمدرضا رحمت  محمدرضا رحمت  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه حقوق  استادیار
 33212856  32353004 (035)
 rahmat meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
رضا رشیدی میبدی  رضا رشیدی میبدی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی مکانیک  دانشیار
 33212508 (035)  33213333 (035)
 rashidi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
خسرو رضایی  خسرو رضایی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی پزشکی  استادیار
 33212455 (035)  33213333 (035)
 kh.rezaee meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
حمید روستائی صدرآبادی  حمید روستائی صدرآبادی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه فقه و حقوق اسلامی  استادیار
 33212837  32353004 (035)
 rostaei meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
محمدرضا زارع بنادکوکی  محمدرضا زارع بنادکوکی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی صنایع  استادیار
 33212415  32353004 (035)
  mr.zare meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
احمد زارع زردینی  احمد زارع زردینی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه علوم قرآن و حدیث  دانشیار
 33212800 (035)  33213333 (035)
 zarezardini meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
هادی زارع زردینی  هادی زارع زردینی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی پزشکی  استادیار
 33210000 (035)  33213333 (035)
 hzare meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
فاطمه زارع مهرجردی  فاطمه زارع مهرجردی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی کامپیوتر  استادیار
 33210000  33213333 (035)
 fzare meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar

 فاطمه زارعی  دانشکده علوم انسانی
 گروه مدیریت  استادیار
 33212695 (035)  33213333 (035)
 zareifatemeh meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
 حسن زارعی محمود آبادی  دانشکده علوم انسانی
 گروه ایرانشناسی  استادیار
 33212616  32353004 (035)
 h.zarei meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
محمد زارعی محمودآبادی  محمد زارعی محمودآبادی  دانشکده علوم انسانی
 گروه مدیریت  دانشیار
 33212600  32353004 (035)
 zarei.m meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar - ResearchGate
محمود سازگاری اردکانی  محمود سازگاری اردکانی  دانشکده علوم انسانی
 گروه جغرافیا  استادیار
 33212636  32353004 (035)
 sazegari meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
 علیرضا سبزواری  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی پزشکی  استادیار
 33210000 (035)  33213333 (035)
 a.sabzevari meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
 مجید سربازیان اسفندآباد  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه حقوق  دانشيار
 33210000  32353004 (035)
 sarbazian meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
محسن سرداری زارچی  محسن سرداری زارچی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی کامپیوتر  دانشیار
 33212433 (035)  33213333 (035)
 sardari meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
 پگاه سرمدی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه حقوق  استادیار
 33210000  32353004 (035)
 sarmadi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
احسان سلیمی  احسان سلیمی  دانشکده علوم انسانی
 گروه علوم اقتصادی  استادیار
 33212663  32353004 (035)
 salimi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
محمدعلی صحتی  محمدعلی صحتی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی کامپیوتر  استادیار | هیأت علمی بازنشسته
   
 masehati meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
کمال صحرائی اردکانی  کمال صحرائی اردکانی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه علوم قرآن و حدیث  دانشیار
 33212812  32353004 (035)
 sahraei meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
نفیسه صرامی  نفیسه صرامی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی صنایع  استادیار
 33210000  32353004 (035)
 nafisesarami meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
 حسین صیادی تورانلو  دانشکده علوم انسانی
 گروه مدیریت  دانشیار
 33212220 (035)  33213333 (035)
 h.sayyadi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
محمدصادق طالبی  محمدصادق طالبی  دانشکده علوم انسانی
 گروه جغرافیا  استادیار
 33212638 (035)  33213333 (035)
 talebi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
منصور طرفداری  منصور طرفداری  دانشکده علوم انسانی
 گروه ایرانشناسی  دانشیار
 33212612 (035)  33213333 (035)
 tarafdari meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
حسین عابدینی  حسین عابدینی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه حقوق  استادیار
 33212141 (035)  33213333 (035)
 abedini meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
محسن عپاسپور  محسن عباس‌پور  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی مکانیک  استادیار
 33210000  33213333 (035)
 mohsen.abbaspour meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar

محمدحسین عبدالرحیمیان  محمدحسین عبدالرحیمیان  دانشکده علوم انسانی
 گروه مدیریت  مربی
 33212685  32353004 (035)
 mabdorahimian meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar

سیدحسین عظیمی دخت شورکی  سیدحسین عظیمی دخت شورکی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه فلسفه و حکمت اسلامی  استادیار
 33212880  32353004 (035)
 s.h.azimidokht meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
 فخرالسادات علوی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه فلسفه و حکمت اسلامی  استادیار
 33212882  32353004 (035)
 f.alavi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
مصطفی علیزاده  مصطفی علیزاده  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی مواد  دانشیار
 33212476 (035)  33213333 (035)
 alizadeh meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
علیرضا فاخرزاد  علیرضا فاخرزاد  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه فلسفه و حکمت اسلامی  استادیار
 33212877  32353004 (035)
 a_fakherzad meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
 مهران فاطمی  دانشکده علوم انسانی
 گروه جغرافیا  دانشيار
 33212639 (035)  33213333 (035)
 yazdfatemi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
آرمان فروهی  آرمان فروهی  دانشکده علوم انسانی
 گروه ایرانشناسی  استادیار
 33210000  33213333 (035)
 a.forouhi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
مهدی فیض پور  مهدی فیض پور  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی مواد  استادیار
 33212477 (035)  33213333 (035)
 feizpour meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
سامان قاسمی فیروزآبادی  سامان قاسمی فیروزآبادی  دانشکده علوم انسانی
 گروه ایرانشناسی  استادیار
 33212613 (035)  33213333 (035)
 ghasemi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
 حسین قانعی بافقی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی کامپیوتر  استادیار
 33210000 (035)  33213333 (035)
 h.ghaneai meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
بهزاد کریمی  بهزاد کریمی  دانشکده علوم انسانی
 گروه ایرانشناسی  دانشيار
 33212614  32353004 (035)
 karimi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 ACADEMIA - Google Scholar
 علی اکبر کریمی زارچی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه فقه و حقوق اسلامی  استادیار
 33210000 (035)  33213333 (035)
 a.karimi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
عباس کلانتری خلیل آباد  عباس کلانتری خلیل آباد  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه فقه و حقوق اسلامی  استاد
 33212842 (035)  33213333 (035)
 abkalantari meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
مجتبی گلمحمدی شورکی  مجتبی گلمحمدی شورکی  دانشکده علوم انسانی
 گروه مدیریت  استادیار
 333212682 (035)  33213333 (035)
 golmohammadi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
 نفیسه متولی زاده نائینی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه حقوق  استادیار
 33212858  32353004 (035)
 motavallizade meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Goolge Scholar
 حسین محبی  دانشکده علوم انسانی
 گروه مدیریت  استادیار
 33212676 (035)  33213333 (035)
 h.mohebbi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
حامد محمودیان  حامد محمودیان  دانشکده علوم انسانی
 گروه مدیریت  استادیار
 33212683 (035)  33213333 (035)
 h.mahmoodian meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
سیدحسن مرتضوی  سیدحسن مرتضوی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی کامپیوتر  استادیار
 33212432  32353004 (035)
 hassanmortazavi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Goolge Scholar
 زنده‌یاد محسن مروی‌نام‌بغدادآبادی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه فلسفه و حکمت اسلامی  استادیار | هیأت‌علمی فقید
   
  meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Goolge Scholar
محسن مظفری شمسی  محسن مظفری شمسی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی مکانیک  استادیار
 33212506 (035)  33213333 (035)
 mozafari meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
 محمدرضا ملک ثابت  دانشکده علوم انسانی
 گروه معارف  استادیار
 33212900 (035)  33213333 (035)
 maleksabet meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
هلنا ملک زاده  هلنا ملک زاده  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی مواد  استادیار
 33210000 (035)  33213333 (035)
 h.malekzadeh meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar

سمیه سادات موسوی  سمیه سادات موسوی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی صنایع  دانشیار
 33212400 (035)  33213333 (035)
 mousavi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
سیدمحمد موسوی بفروئی  سیدمحمد موسوی بفروئی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه علوم قرآن و حدیث  دانشیار
 33212815  32353004 (035)
 muosavi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
سعیده مؤیدفر  سعیده مؤیدفر  دانشکده علوم انسانی
 گروه جغرافیا  دانشیار
 33212206 (035)  33213333 (035)
 moayedfar meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
 محمد میرابی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی صنایع  دانشیار
 33212414 (035)  33213333 (035)
 mirabi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
 علی محمد میرجلیلی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه علوم قرآن و حدیث  استاد
 33212811 (035)  33213333 (035)
 almirjalili meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
 یحیی میرحسینی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه علوم قرآن و حدیث  دانشیار
 33212200 (035)  33213333 (035)
 mirhoseini meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
 سیداحمد میرخلیلی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه فقه و حقوق اسلامی  استادیار
 33212841  32353004 (035)
 mirkhalili meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
سیدمصطفی میرمحمدی میبدی  سیدمصطفی میرمحمدی میبدی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه حقوق  استادیار
 33212859  32353004 (035)
 mirmohamadi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
مریم السادات نبوی میبدی  مریم السادات نبوی میبدی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه معارف  استادیار
 33212906 (035)  33213333 (035)
 mnabavi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
مرتضی نبی میبدی  مرتضی نبی میبدی  دانشکده علوم انسانی
 گروه مدیریت  استادیار
 33212687  32353004 (035)
 mnabi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
 نجمه نشاط  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی صنایع  دانشیار
 33212411  32353004 (035)
 neshat meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
راضیه نظری  راضیه نظری  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه فقه و حقوق اسلامی  استادیار
 33212805 (035)  33213333 (035)
 r.nazari meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
محمد نظری ندوشن  محمد نظری ندوشن  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه فقه و حقوق اسلامی  استادیار
 33212836 (035)  33213333 (035)
 nazari meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
جعفر نوری  جعفر نوری  دانشکده علوم انسانی
 گروه ایرانشناسی  دانشیار
 33212605  32353004 (035)
 j.nouri meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
عباس نیک نژاد  عباس نیک نژاد  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی مکانیک  دانشیار
 33212505 (035)  33213333 (035)
 aniknejad meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
شهاب الدین وحیدی مهرجردی  شهاب الدین وحیدی مهرجردی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه فلسفه و حکمت اسلامی  دانشیار
 33212240  32353004 (035)
 vahidi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
زهرا هاشمی  زهرا هاشمی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه معارف  استادیار
 33210000 (035)  33213333 (035)
 hashemi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
نجف یزدانی  نجف یزدانی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه فلسفه و حکمت اسلامی  استادیار
 33212878 (035)  33213333 (035)
 yazdani meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
 حسن یعقوب نیا  دانشکده علوم انسانی
 گروه جغرافیا  استادیار
 33210000 (035)  33213333 (035)
yaghoubnia meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar