راضیه نظری  راضیه نظری  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه فقه و حقوق اسلامی  استادیار
 33212805 (035)  33213333 (035)
 r.nazari meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar

تحصیلات

کارشناسی، رشته زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علامه طباطبایی.
کارشناسی ارشد، رشته زبان و ادبیات عربی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
دکتری، رشته زبان و ادبیات عرب، دانشگاه کاشان.

توسط : rnazari | تاریخ : 1399/03/25 | نظرات

مقالات علمی- پژوهشی

بررسی ساختار دراماتیک شعر جاهلی(با تکیه بر معلقات سبع و دو قصیده از شاعران صعالیک)، مجلة الجمعية العلمية الإيرانية للغة العربية وآدابها، العدد32، خريف 1393ش
نقد رمان «عصفور من الشرق» از نگاه جامعه شناسی مکتب فرانکفورت، مجله زبان و ادبیات عربی، سال6،پاییز و زمستان 1393
تحلیل گفتمان در سروده های بائیه«مصعب العبدی» و هائیه«ابوفراس الحمدانی» با تکیه بر نظریه کنش گفتار، مجله زبان و ادبیات عربی، شماره 17، سال 1396
بررسی پربسامدترین استعاره های احوال عارفانه در دیوان ترجمان الأشواق ابن عربی: رویکردی شناختی، مجله مطالعات عرفانی، شماره 29، سال 1398
بررسی شناختی استعاره های حوزه مفهومی اسماء زمان در قرآن کریم، دوفصلنامه علمی پژوهش های زبانشناختی قرآن، سال9، شماره1، بهار و تابستان 1399
ارزیابی "راهبرد تصریح" در سبک های ترجمه ای قرآن کریم (مطالعه موردی سبک های ترجمه ای فولادوند و صفوی از سوره اسراء)، مجله مطالعات ترجمه قرآن و حدیث،  بهار و تابستان 1399، دوره 7، شمارهه 13

توسط : rnazari | تاریخ : 1399/04/22 | نظرات

مقاله علمی- ترویجی

نشانه شناسی سروده «قصیدة الأرض» محمود درویش با تکیه بر نظریه نشانه شناسی گریماس، مجله پژوهش های ادبی و بلاغی، دوره7، شماره2، بهار 1398

توسط : rnazari | تاریخ : 1399/04/22 | نظرات

مقالات کنفرانسی

 از واژه تا تصویر، همایش بینارشته ای ادبیات و سینما، دانشگاه الزهرا، 1394
تحلیل انتقادی استعاره های قرآن بر اساس مدل تحلیلی چارتیس بلک(مطالعه موردی: سوره بقره)، هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارآفرینی ایران، 1398
تحلیل مؤلفه های معنایی واژگان حوزه طبیعت در نهج البلاغه با تکیه بر نظریه نشانداری، اولین همایش ملی نهج البلاغه و زبانشناسی، دانشگاه گیلان، 1399

توسط : rnazari | تاریخ : 1399/04/22 | نظرات

سوابق آموزشی

تدريس در دانشگاه پیام نور تهران از سال 1390 تا سال 1395.
تدريس در دانشگاه کاشان سال 1396.
تدريس در دانشگاه میبد از سال 1397

توسط : rnazari | تاریخ : 1399/04/22 | نظرات

داوری مقالات

همکاری با دوفصلنامه علمی- پژوهشی «کتاب قیم» دانشگاه میبد.

توسط : rnazari | تاریخ : 1399/04/22 | نظرات

گواهی نامه ها

گواهی نامه  آموزش نقد نوشته های علمی، 7 ساعت پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، 1392
گواهی نامه 3 کارگاه تخصصی نقد ادبی(نقد اسطوره شناسی، نقد جامعه شناسی، تخیل شناسی) جمعاً 24 ساعت، انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی، سال 1393
گواهی نامه دوره آموزشی کاربردی و تخصصی کارگاه ادبیات تطبیقی؛ مبانی، چالش ها و کارکردها، 16 ساعت، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1393
گواهی نامه کارگاه پژوهشی متد نقد کتاب، 10 ساعت، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1399

توسط : rnazari | تاریخ : 1399/04/22 | نظرات

زمینه های پژوهشی مورد علاقه

الف)حوزه های مرتبط با  دانش زبانشناسی، مانند: سبک شناسی، نشانه شناسی، معنی شناسی و..
ب)مطالعات تطبیقی زبان
ج) ترجمه

توسط : rnazari | تاریخ : 1399/04/22 | نظرات