محمد نظری ندوشن  محمد نظری ندوشن  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه فقه و حقوق اسلامی  استادیار
 33212836 (035)  33213333 (035)
 nazari meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar