عباسعلی جعفری ندوشن  عباسعلی جعفری ندوشن  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی صنایع  استادیار
 33212416 (035)  33213333 (035)
 a.jafari meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar

سوابق تحصیلی

کارشناسی: مهندسی صنایع-تولید صنعتی، دانشگاه یزد، 1386

کارشناسی ارشد: مهندسی صنایع-صنایع، دانشگاه صنعتی اصفهان، 1388
عنوان پایان نامه: کمینه کردن تعداد کارهای دیرکرددار در مسئله‌ی تک‌ماشین با فرض زوال خطی-تکه‌ای

دکتری: مهندسی صنایع-صنایع، دانشگاه یزد، 1395
عنوان رساله: مساله زمان‌بندی جریان کارگاهی با زمان پردازش رو به افزایش خطی تکه‌ای و ورود غیرهمزمان کارها

توسط : ajafari | تاریخ : 1399/04/26 | نظرات

سوابق پژوهشی


مقالات ISI:

1. G. Moslehi, A. Jafari, Minimizing the number of tardy jobs under piecewise-linear deterioration, Computers Industrial Engineering, 59 (2010) 573-584.

2. A. Jafari, G. Moslehi, Scheduling linear deteriorating jobs to minimize the number of tardy jobs, Journal of Global Optimization, 54 (2012) 389-404.

3. A. Jafari, H. Khademi-Zare, M.M. Lotfi, R. Tavakkoli-Moghaddam, A note on “minimizing makespan in three machine flow shop with deteriorating jobs”, Computers Operations Research, 72 (2016) 93-96.

4. A. Jafari, H. Khademi-Zare, M.M. Lotfi, R. Tavakkoli-Moghaddam, A note on “three-machine flow shop scheduling with deteriorating jobs”, International Journal of Production Economics, 191 (2017) 250-252.

5. A. Jafari, M.M. Lotfi, Single machine scheduling to minimize the maximum tardiness under piecewise linear deteriorating jobs, Scientia Iranica, 25 (2018) 370-385.

6. M.B. Fakhrzad, Saber, Shamsadini, A. Jafari-Nodoushan, The Parallel Machine Scheduling with Considering the Due Date Assignment, Earliness, Weighted Number of Tardy Jobs and Batch Delivery, Journal of Advanced Manufacturing Systems, (2020) Accepted.


مقالات علمی-پژوهشی:

1. A. Jafari, H. Khademi-Zare, M.M. Lotfi, R. Tavakkoli-Moghaddam, Minimizing makespan with start time-dependent jobs in a two-machine flow shop, International Journal of Engineering (IJE) IJE TRANSACTIONS C: Aspects, 29 (2016) 778-787.

2. عباسعلی جعفری ندوشن، گلناز باقری، اختلالات اسکلتی عضلانی و تعیین عوامل تاثیرگذار بر آن در زنان خانه¬دار استان یزد به روش REBA، مجله مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشگاه علوم پزشکی همدان، تابستان 1399.


مقالات کنفرانسی:

1. A. Jafari, H. Khademi-Zare, M.M. Lotfi, R. Tavakkoli-Moghaddam, A branch and bound algorithm for minimizing makespan in a two machine flowshop with linear deteriorating jobs, 12th International Industrial Engineering Conference, Kharazmi University, Tehran, 2014.

2. A. Jafari, H. Khademi-Zare, M.M. Lotfi, R. Tavakkoli-Moghaddam, Scheduling linear deteriorating jobs in a two machine flowshop to minimize the number of tardy jobs, International Conference on Management and Industrial Engineering, University of Tehran, 2015.

3. عباسعلی جعفری ندوشن، قاسم مصلحی، کمینه کردن تعداد کارهای دیرکرددار وزنی در مسئله تک‌ماشین با فرض زوال خطی‌تکه‌ای، نهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، 1391. (برگزیده به عنوان مقاله برتر)

4. محمدعلی ادبی اردکانی، عباسعلی جعفری ندوشن، بررسی جایگاه مدیریت دانش و پارامترهای تاثیر گذار آن در مراکز دولتی (مطالعه موردی: فرمانداری اردکان)، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه مقدس اردبیلی، تهران، 1396.

5. عباسعلی جعفری ندوشن، زمان بندی فعالیت های رو به زوال خطی در محیط تک ماشین با فرض ورود غیرهمزمان کارها، چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت، تهران، 1396

6. عباسعلی جعفری ندوشن، کمینه کردن تعداد کارهای دیرکرددار وزنی با فرض زوال خطی ورود غیرهمزمان کارها، پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع، دانشگاه یزد، یزد، 1397. (برگزیده به عنوان مقاله برتر)

7. محمدحسین دهقانی صدرآبادی، علی بزرگی امیری، عباسعلی جعفری ندوشن، بهینه‌سازی عملکرد زنجیره‌تأمین قطعات یدکی در مواجهه با ریسک‌های عملیاتی و اختلال، هفتمین کنفرانس بین‌المللی لجستیک و مدیریت زنجیره تامین، دانشگاه خوارزمی، تهران، 1398.


داوری مقالات:
1. داور مجله International Journal of Engineering (IJE)
2. داور مجله International Journal of Supply and Operations Management (IJSOM) دانشگاه خوارزمی
 

توسط : ajafari | تاریخ : 1399/04/26 | نظرات

سوابق تدریس


1397 تاکنون: هیات علمی دانشگاه میبد
مدیریت سرمایه‌گذاری (ارشد)
کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع
برنامه‌ریزی نگهداری و تعمیرات
تحقیق در عملیات (2)
برنامه‌ریزی حمل و نقل
تحلیل سیستم‌ها
ایمنی و بهداشت صنعتی

1392-1397: استاد مدعو دانشگاه میبد
تحقیق در عملیات (2)
برنامه‌ریزی نگهداری و تعمیرات
طرح‌ریزی واحدهای صنعتی
برنامه‌ریزی حمل و نقل
تحلیل سیستم‌ها
روش تولید

1393-1396: استاد مدعو دانشگاه اردکان
کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع
برنامه‌ریزی تولید
برنامه‌ریزی نگهداری و تعمیرات
طرح‌ریزی واحدهای صنعتی
تحلیل سیستم‌ها

1390-1393: استاد مدعو دانشگاه پیام نور
آمار مهندسی
برنامه‌ریزی نگهداری و تعمیرات
طرح‌ریزی واحدهای صنعتی

1391-1393: استاد مدعو دانشگاه علم و هنر یزد
کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع
تئوری احتمال
آمار مهندسی

توسط : ajafari | تاریخ : 1399/04/26 | نظرات

مهارت‌ها

مهارت و تسلط در نرم‌افزارهای تخصصی SPSS، MSP، Minitab، Vensim  و Expert Choice
مهارت در نرم‌افزارهای مجموعه Office به خصوص Excel  و Access
مهارت در زبان‌های برنامه‌نویسی C++  و Visual Basic

توسط : ajafari | تاریخ : 1399/04/26 | نظرات