دکترسیداحمد میرخلیلی رئیس گروه دانشجویان شاهد و ایثارگر
33212128 (035)  32353004 (035)
mirkhalili meybod.ac.ir ساختمان مرکزی - طبقه همکف