عباس تقی زاده میستانی کارشناس مسئول روابط عمومی
33212100 (035) 33213333 (035)
pr meybod.ac.ir ساختمان مرکزی - طبقه زیرین
امیرحسین میرزایی امیرآبادی کارشناس دفتر ریاست 
33212121 (035)  33213333 (035)
meybod.ac.ir ساختمان مرکزی - طبقه اول