مجيد سعيدي کارشناس روابط عمومی و امور بين الملل
33212101 (035) 32353004 (035)
 meybod.ac.ir ساختمان مرکزی - طبقه زیرین
عباس تقی زاده میستانی کارشناس روابط عمومی
33212100 (035) 32353004 (035)
pr meybod.ac.ir ساختمان مرکزی - طبقه اول
خانم کارگر کارشناس دفتر ریاست
33212121 (035) 32353004 (035)
m meybod.ac.ir ساختمان مرکزی - طبقه اول