برنامه همکاری بین المللی برای توسعه آموزش (آیسد)
International Cooperation for Educational Development (ICED)

مرکز همکاری های علمی و بین المللی وزارت از همکاری های آموزشی و پژوهشی دانشگاهها با محققین و متخصصین خارج از کشور در قالب طرح "همکاری های بین المللی برای توسعه آموزش- آیسد" حمایت مالی می نماید. در قالب این طرح دانشکده ها می توانند از استادان و پژوهشگران برجسته خارجی یا ایرانیان مقیم خارج از کشور با هدف تدریس در دانشکده به مدت حداقل یک هفته (12 ساعت) دعوت به عمل آورند. خلاصه اطلاعات دوره می بایست در حد 500 کلمه به همراه سوابق مدرس مدعو ارسال شود.

روش اجرا:
- اخذ موافقت نامه دانشگاه/استاد همکار خارجی با اجرای طرح
- بررسی و تصویب طرح در شورای آموزشی دانشکده
- ارائه طرح در قالب فرم پیوست به همراه مدارک و ضمائم لازم (مصوبه گروه آموزشی دانشکده، موافقت نامه همکار خارجی، C.V. استاد و برنامه تدریس و غیره) به معاونت آموزشی
- ارسال رونوشت به دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه
- بررسی اولیه معاونت آموزشی و بررسی نهائی در کمیته اموربین الملل دانشگاه متشکل از معاون آموزشی، معاون پژوهشی، معاون اداری و مالی، مدیر کل دفتر ریاست دانشگاه و مدیر همکاریهای علمی و بین المللی دانشگاه
- ارسال طرح به همراه موافقت معاونت آموزشی دانشگاه، رزومه استاد و برنامه تدریس به مرکز همکاری های علمی و بین المللی وزارت (توسط دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه)
شایان ذکر است که جهت زمانبندی ارائه دوره ، لازم است دانشکده این نکته را مدنظر داشته باشد که زمان ارسال طرح به مرکز همکاری های علمی و بین المللی وزارت حداقل یک ماه قبل از ورود استاد خارجی یا ایرانی مقیم خارج از کشور می باشد. لذا لازم است جهت برنامه ریزی و زمانبندی دوره، طول زمان لازم جهت بررسی در دانشکده و ارسال به معاونت آموزشی لحاظ گردد.
طرح همکاری های بین الملل برای توسعه آموزش (ایسد)
برنامه همکاری های بین المللی برای توسعه پژوهش های کاربردی (ایکارد)
International Cooperation for Applied Research Development (ICARD)

مرکز همکاری های علمی و بین المللی وزارت از همکاری های آموزشی و پژوهشی دانشگاه ها با محققین و متخصصین خارج از کشور در قالب طرح "همکاری های بین المللی برای توسعه پژوهش های کاربردی- ایکارد" حمایت مالی می نماید. در قالب این طرح دانشکده ها می توانند با همکاری دانشگاه با مراکز معتبر علمی و پژوهشی خارج از کشور طرح های مشترک را تعریف و اجرا نمایند.

اولویت تصویب با موارد زیر است:
1. پرو ژه های مشترک حاصل همکاری اعضاء هیأت علمی و سایر دانشگاه ها یا سازمانهای تخصصی بین المللی که دارای حمایت مالی طرفین می باشند.
2. قراردادهای صنعتی که نیاز به مشاور خارجی دارند.
3. پروژه های مشترک حاصل از عقد تفاهم نامه با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی خارج از کشور
4. همکاری های پژوهشی در ادامه فرصت مطالعاتی و بازگشت اعضاء هیأت علمی به دانشگاه
طرح ها می بایست به صورت مشترک در هر دو کشور طرف قرار داد اجرا شده و به منظور اجرای آن، خلاصه طرح در 500 کلمه با ذکر خروجی های اصلی و فرعی و زمان بندی برای طول مدت زمان مشخص (حداکثر شش ماه) تنظیم شود.
حمایت مالی: تا سقف 500،000،000 (پانصد میلیون ریال)

مراحل اجرا به شرح زیر است:
- اخذ موافقت نامه دانشگاه/ محقق همکار خارجی با اجرای طرح
- بررسی و تصویب طرح در شورای پژوهشی دانشکده
- ارائه طرح در قالب فرم پیوست به همراه مدارک و ضمائم لازم (مصوبه گروه پژوهشی دانشکده، موافقت نامه همکار خارجی و غیره) به معاونت پژوهشی
- ارسال رونوشت به دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه
- بررسی اولیه معاونت پژوهشی و بررسی نهائی در کمیته امور بین الملل متشکل از معاون پژوهشی، معاون آموزشی، معاون اداری و مالی، مدیر کل دفتر ریاست و مدیر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه
- ارسال طرح به همراه موافقت معاونت پژوهشی دانشگاه به مرکز همکاری های علمی و بین المللی وزارت (توسط دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه)
طرح همکاریهای بین المللی برای توسعه پژوهش های کاربردی (ایکارد)