مهدی صفری مهدی صفری رئیس حراست
33212114 (035) 32354744 (035)
safari meybod.ac.ir ساختمان مرکزی -طبقه اول
علی صالحی اردکانی کارشناس حراست
33212113 (035) 32353004 (035)
sta.salehi meybod.ac.ir ساختمان مرکزی - طبقه اول
حبیب محیطی کارشناس حفاظت IT
33212112 (035) 32353004 (035)
meybod.ac.ir ساختمان مرکزی - طبقه اول
محمدصادق خطیبی کارشناس حراست
33210000 (035) 32353004 (035)
meybod.ac.ir ساختمان مرکزی - طبقه اول