نصرالله جعفری خسروآبادی نصرالله جعفری خسروآبادی مشاور حقوقی دانشگاه
32357500 (035) داخلی 316 32353004 (035)
jafari meybod.ac.ir ساختمان مرکزی