حسن رضاپور مدیر برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره وری
33212305 (035)  32353004 (035)
rezapoor meybod.ac.ir ساختمان مرکزی - طبقه اول
محمدصادق آب پیکر کارشناس برنامه و بودجه
33212306 (035) 32353004 (035)
sta.abpeykar meybod.ac.ir ساختمان مرکزی - طبقه اول