آیین نامه تأسیس و فعالیت انجمن ها و اتحادیه های انجمن های علمی دانشجویی - مصوب 1396
 آیین نامه کانون های فرهنگی دانشجویان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی
دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی
شیوه نامه برگزاری انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشگاهی در کمیته های ناظر بر نشریات دانشگاه
آیین نامه تشکیل کرسی های آزاداندیشی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی