شيوه نامه انتخاب اساتيد نمونه دانشگاه آيت الله حائري ميبد در سال 1398
كاربرگ 1: گزارش فعاليتها و دستاوردهاي 4 سال گذشته جهت انتخاب استاد نمونه سال 1398
كاربرگ 2: امتيازات مربوط به انتخاب استاد نمونه سال 1398
كاربرگ 3: نظر خواهي از همكاران مربوط به انتخاب استاد نمونه سال 1398 (مربوط به بند 31 كاربرگ 2 )