دانشگاه امروزه علاوه بر کارکرد و وظایف آموزشی و پژوهشی وظایف جدیدی در عرصه فرهنگی و اجتماعی برعهده گرفته است که می توان به نقش فرهنگ سازی و جامعه پذیری اشاره کرد. به عبارتی اگرچه دانشگاه برای تولید دانش و تربیت افراد متخصص همت می گمارد و برای اشتغال آینده آنها در اجتماع تلاش می کند ، اما یکی دیگر از وظایف مترتب بر دانشگاه درونی کردن هنجارها ، ارزش ها و باورهایست که با محیط شغلی آینده دانشجویان مناسبت داشته باشد و این رفتارها و هنجارها ، چیزی نیستند که منحصرا در کلاس های رسمی تحقق پیدا کنند.
با عنایت به کارکردهای پیش گفته و جایگاه ویژه دانشگاه در توسعه و پیشرفت کشور و با توجه به اهمیت فرهنگ و نقش انکار ناپذیر فعالیت های فرهنگی و فوق برنامه به عنوان آموزش های غیر رسمی در جذب استعدادها ، شکوفایی توانمندی ها و افزایش تجربیات سودمند دانشگاهیان، اهمیت و جایگاه حوزه فرهنگی و اجتماعی و فوفق برنامه در هدایت و ساماندهی به فعالیتهای فرهنگی بیش از پیش نمایان می شود.