مدیر گروه
مریم السادات نبوی میبدی  مریم السادات نبوی میبدی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه معارف  استادیار
 32212906  32353004 (035)
 mnabavi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar