زنده یاد علی آزادی نژاد  دانشکده علوم انسانی
 گروه علوم اقتصادی  استادیار| هیأت علمی فقید
   
 azadinejad meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
 مهدی اکابری تفتی  دانشکده علوم انسانی
 گروه علوم اقتصادی  استادیار
 33212664  32353004 (035)
 akaberi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
 مهدی امامی میبدی  دانشکده علوم انسانی
 گروه علوم اقتصادی  استادیار
 33212135  32353004 (035)
 emami meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
 حمید بابایی میبدی  دانشکده علوم انسانی
 گروه مدیریت  دانشیار
 33212141  32353004 (035)
 babaei meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
محمود بهنام پور  محمود بهنام پور  دانشکده علوم انسانی
 گروه علوم اقتصادی  استادیار
 33210000 (035)  33213333 (035)
 behnampour meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
شهناز حجتی نجف آبادی  شهناز حجتی نجف آبادی  دانشکده علوم انسانی
 گروه ایرانشناسی  استادیار
 33212615 (035)  33213333 (035)
 hojati meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
زهره دهقان پور  زهره دهقان پور  دانشکده علوم انسانی
 گروه ایرانشناسی  استادیار
 33212617 (035)  33213333 (035)
 dehghanpour meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
سعید دهقان خاوری  سعید دهقان خاوری  دانشکده علوم انسانی
 گروه علوم اقتصادی  استادیار
 33212665 (035)  33213333 (035)
 saeed.khavari meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
 ابوالفضل دهقانی فیروزآبادی  دانشکده علوم انسانی
 گروه مدیریت  استادیار
 33210000  32353004 (035)
 adehghani meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
محمدحسین دهقانی فیروزآبادی  محمدحسین دهقانی فیروزآبادی  دانشکده علوم انسانی
 گروه ایرانشناسی  استادیار | هیأت علمی بازنشسته
   
 dehghani meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
 فاطمه زارعی  دانشکده علوم انسانی
 گروه مدیریت  استادیار
 33212695 (035)  33213333 (035)
 zareifatemeh meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
 حسن زارعی محمود آبادی  دانشکده علوم انسانی
 گروه ایرانشناسی  استادیار
 33212616  32353004 (035)
 h.zarei meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
محمد زارعی محمودآبادی  محمد زارعی محمودآبادی  دانشکده علوم انسانی
 گروه مدیریت  دانشیار
 33212600  32353004 (035)
 zarei.m meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar - ResearchGate
محمود سازگاری اردکانی  محمود سازگاری اردکانی  دانشکده علوم انسانی
 گروه جغرافیا  استادیار
 33212636  32353004 (035)
 sazegari meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
احسان سلیمی  احسان سلیمی  دانشکده علوم انسانی
 گروه علوم اقتصادی  استادیار
 33212663  32353004 (035)
 salimi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
 حسین صیادی تورانلو  دانشکده علوم انسانی
 گروه مدیریت  دانشیار
 33212220 (035)  33213333 (035)
 h.sayyadi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
محمدصادق طالبی  محمدصادق طالبی  دانشکده علوم انسانی
 گروه جغرافیا  استادیار
 33212638 (035)  33213333 (035)
 talebi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
منصور طرفداری  منصور طرفداری  دانشکده علوم انسانی
 گروه ایرانشناسی  دانشیار
 33212612 (035)  33213333 (035)
 tarafdari meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
محمدحسین عبدالرحیمیان  محمدحسین عبدالرحیمیان  دانشکده علوم انسانی
 گروه مدیریت  مربی
 33212685  32353004 (035)
 mabdorahimian meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar

 مهران فاطمی  دانشکده علوم انسانی
 گروه جغرافیا  دانشيار
 33212639 (035)  33213333 (035)
 yazdfatemi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
آرمان فروهی  آرمان فروهی  دانشکده علوم انسانی
 گروه ایرانشناسی  استادیار
 33210000  33213333 (035)
 a.forouhi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
سامان قاسمی فیروزآبادی  سامان قاسمی فیروزآبادی  دانشکده علوم انسانی
 گروه ایرانشناسی  استادیار
 33212613 (035)  33213333 (035)
 ghasemi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
بهزاد کریمی  بهزاد کریمی  دانشکده علوم انسانی
 گروه ایرانشناسی  دانشيار
 33212614  32353004 (035)
 karimi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 ACADEMIA - Google Scholar
مجتبی گلمحمدی شورکی  مجتبی گلمحمدی شورکی  دانشکده علوم انسانی
 گروه مدیریت  استادیار
 333212682 (035)  33213333 (035)
 golmohammadi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
 حسین محبی  دانشکده علوم انسانی
 گروه مدیریت  استادیار
 33212676 (035)  33213333 (035)
 h.mohebbi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
حامد محمودیان  حامد محمودیان  دانشکده علوم انسانی
 گروه مدیریت  استادیار
 33212683 (035)  33213333 (035)
 h.mahmoodian meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
سعیده مؤیدفر  سعیده مؤیدفر  دانشکده علوم انسانی
 گروه جغرافیا  دانشیار
 33212206 (035)  33213333 (035)
 moayedfar meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
مرتضی نبی میبدی  مرتضی نبی میبدی  دانشکده علوم انسانی
 گروه مدیریت  استادیار
 33212687  32353004 (035)
 mnabi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
جعفر نوری  جعفر نوری  دانشکده علوم انسانی
 گروه ایرانشناسی  دانشیار
 33212605  32353004 (035)
 j.nouri meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
 حسن یعقوب نیا  دانشکده علوم انسانی
 گروه جغرافیا  استادیار
 33210000 (035)  33213333 (035)
yaghoubnia meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar