مدیر گروه
جعفر نوری  جعفر نوری  دانشکده علوم انسانی
 گروه ایرانشناسی  استادیار
 33212618  32353004 (035)
 j.nouri meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
اعضای هیأت علمی
شهناز حجتی نجف آبادی  شهناز حجتی نجف آبادی  دانشکده علوم انسانی
 گروه ایرانشناسی  استادیار
 33212615  32353004 (035)
 hojati meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar
زهره دهقان پور  زهره دهقان پور  دانشکده علوم انسانی
 گروه ایرانشناسی  استادیار
 33212617  32353004 (035)
 dehghanpour meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar
 حسن زارعی محمود آبادی  دانشکده علوم انسانی
 گروه ایرانشناسی  استادیار
 33212616  32353004 (035)
 h.zarei meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
منصور طرفداری  منصور طرفداری  دانشکده علوم انسانی
 گروه ایرانشناسی  استادیار
 33212612  32353004 (035)
 tarafdari meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
سامان قاسمی فیروزآبادی  سامان قاسمی فیروزآبادی  دانشکده علوم انسانی
 گروه ایرانشناسی  استادیار
 33212613  32353004 (035)
 ghasemi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
بهزاد کریمی  بهزاد کریمی  دانشکده علوم انسانی
 گروه ایرانشناسی  استادیار
 33212614  32353004 (035)
 karimi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 ACADEMIA
 محمدرضا ملک ثابت  دانشکده علوم انسانی
 گروه ایرانشناسی  استادیار
 33212619  32353004 (035)
 maleksabet meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
محمدحسین دهقانی فیروزآبادی  محمدحسین دهقانی فیروزآبادی  دانشکده علوم انسانی
 گروه ایرانشناسی  استادیار | هیأت علمی بازنشسته
   
 dehghani meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات