مدیر گروه
 فاطمه زارعی  دانشکده علوم انسانی
 گروه مدیریت  استادیار
 33212695 (035)  33213333 (035)
 zareifatemeh meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
اعضای هیأت علمی
 ابوالفضل دهقانی فیروزآبادی  دانشکده علوم انسانی
 گروه مدیریت  استادیار
 33210000  32353004 (035)
 adehghani meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
محمدحسین عبدالرحیمیان  محمدحسین عبدالرحیمیان  دانشکده علوم انسانی
 گروه مدیریت  مربی
 33212685  32353004 (035)
 mabdorahimian meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar

مجتبی گلمحمدی شورکی  مجتبی گلمحمدی شورکی  دانشکده علوم انسانی
 گروه مدیریت  استادیار
 333212682 (035)  33213333 (035)
 golmohammadi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar