مدیر گروه
مصطفی علیزاده  مصطفی علیزاده  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی مواد  دانشیار
 33212476  32353004 (035)
 alizadeh meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar
اعضای هیأت علمی
حورا الحسینی المدرسیه  حورا الحسینی المدرسیه  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی مواد  استادیار
 33212480  32353004 (035)
 almodarresiyeh meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar
 هادی برزگر بفروئی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی مواد  استادیار
 33212478  32353004 (035)
 hadi.barzegar meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar
محمد راعی دهقی  محمد راعی دهقی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی مواد  استادیار
 33212479  32353004 (035)
 raei meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
 علیرضا سبزواری  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی مواد  استادیار
 33210000  32353004 (035)
 a.sabzevari meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar
مهدی فیض پور  مهدی فیض پور  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی مواد  استادیار
 33212477  32353004 (035)
 feizpour meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات