مدیر گروه
 محمد میرابی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی صنایع  استادیار
 33212414  32353004 (035)
 mirabi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar