مدیر گروه
عباسعلی جعفری ندوشن  عباسعلی جعفری ندوشن  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی صنایع  استادیار
 33212416 (035)  33213333 (035)
 a.jafari meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
اعضای هیأت علمی
خدیجه جهانبانی اردکانی  خدیجه جهانبانی اردکانی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی مواد  استادیار
 33212413 (035)  33213333 (035)
 jahanbani meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
محمدرضا زارع بنادکوکی  محمدرضا زارع بنادکوکی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی صنایع  استادیار
 33212415  32353004 (035)
  mr.zare meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
سمیه سادات موسوی  سمیه سادات موسوی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی صنایع  دانشیار
 33212400 (035)  33213333 (035)
 mousavi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
 محمد میرابی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی صنایع  دانشیار
 33212414 (035)  33213333 (035)
 mirabi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
 نجمه نشاط  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی صنایع  دانشیار
 33212411  32353004 (035)
 neshat meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
نفیسه صرامی  نفیسه صرامی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی صنایع  استادیار
 33210000  32353004 (035)
 nafisesarami meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar