مدیر گروه
محسن سرداری زارچی  محسن سرداری زارچی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی کامپیوتر  دانشیار
 33212433 (035)  33213333 (035)
 sardari meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
اعضای هیأت علمی
 هادی پورمحمدی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی کامپیوتر  استادیار
 33212435  32353004 (035)
 pormohamadi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
فاطمه زارع مهرجردی  فاطمه زارع مهرجردی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی کامپیوتر  استادیار
 33210000  33213333 (035)
 fzare meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar

 حسین قانعی بافقی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی کامپیوتر  استادیار
 33210000 (035)  33213333 (035)
 h.ghaneai meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
سیدحسن مرتضوی  سیدحسن مرتضوی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی کامپیوتر  استادیار
 33212432  32353004 (035)
 hassanmortazavi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Goolge Scholar
محمدعلی صحتی  محمدعلی صحتی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی کامپیوتر  استادیار | هیأت علمی بازنشسته
   
 masehati meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
مرضیه حاجی زاده طحان  مرضیه حاجی زاده طحان  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی کامپیوتر  استادیار
 33210000  32353004 (035)
 mh.tahan meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar