مدیر گروه
محسن سرداری زارچی  محسن سرداری زارچی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی کامپیوتر  استادیار
 33212433  32353004 (035)
 sardari meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar
اعضای هیأت علمی
 هادی پورمحمدی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی کامپیوتر  استادیار
 33212435  32353004 (035)
 pormohamadi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
محمدعلی صحتی  محمدعلی صحتی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی کامپیوتر  استادیار
 33212434  32353004 (035)
 masehati meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar
 حسین قانعی بافقی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی کامپیوتر  استادیار
 33210000  32353004 (035)
 h.ghaneai meybod.ac.ir  صفحه شخصی
Google Scholar
سیدحسن مرتضوی  سیدحسن مرتضوی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی کامپیوتر  استادیار
 33212432  32353004 (035)
 hassanmortazavi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات