مدیر گروه
محمدعلی صحتی  محمدعلی صحتی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی کامپیوتر  استادیار
 33212434  32353004 (035)
 masehati meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar