محمدحسین دهقانی فیروزآبادی محمدحسین دهقانی فیروزآبادی معاون آموزشی و پژوهشی
32357500 (035) داخلی 208 32353004 (035)
dehghani meybod.ac.ir ساختمان مرکزی