یحیی میرحسینی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه علوم قرآن و حدیث  دانشیار
 33212200 (035)  33213333 (035)
 mirhoseini meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar