محمدطاهر خلیلی محمدطاهر خلیلی رئیس گروه فناوری اطلاعات
33212255 (035)  33213333 (035)
khalilitaher meybod.ac.ir ساختمان مرکزی
محمدحسین طحاری مهرجردی کارشناس مسئول امور پژوهشی
33212226 (035) 33213333 (035)
meybod.ac.ir ساختمان مرکزی - طبقه زیرین
مهدی نامجوفر کارشناس فناوری اطلاعات
33212256 (035) 33213333 (035)
meybod.ac.ir ساختمان مرکزی
علی صالحی اردکانی کارشناس دفتر معاونت
33212002 (035) 33213333 (035)
sta.salehi meybod.ac.ir ساختمان مرکزی - طبقه اول