سند اسلامی شدن دانشگاه ها
دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی هر جامعه، معرّف بالاترین سطح از تفكر و علم آن جامعه محسوب می شوند و اصول جهانبینی و نظام اعتقادی و ارزشی جامعه را در خود متجلی می سازند و با تربیت متفكران و دانشمندان و مدیران آینده در جهت بخشیدن به حركتهای گوناگون فكری، اعتقادی، فرهنگی و سیاسی جامعه مؤثر واقع می شوند. از اینجا می توان گفت كه دانشگاههای مختلف جهان، علاوه بر اشتراكاتی كه به اعتبار دانشگاه بودن، با یكدیگر دارند، به اعتبار تعلق به جوامعی با بینش ها و ارزشهای مختلف، واجد خصوصیاتی هستند كه آنها را از یكدیگر متمایز می سازد. جامعه ایرانی كه در انقلاب اسلامی با رویكرد الهی، جهانبینی اسلامى را مبنای شئون گوناگون زندگی خود قرار داد، خواهان آن است كه آموزش عالىِ متناسب با مبانی و ارزشهای اسلامی داشته باشد تا با تربیت متفكران و مدیران بر وفق آن مبانی و معیارها، به ترویج و تعمیم آنها در جامعه اسلامى مبادرت ورزد.
احیاى هویت تمدنى و پیشرفت جمهورى اسلامى، مستلزم رشد متوازن و همه جانبه ابعاد علمى، فرهنگى، سیاسى و اجتماعى كشور است كه در مسیر تعالى آن، آموزش عالى كشور نقش پیشران و موتور محركه را برعهده خواهد داشت.
بنابراین فرآیند اسلامى سازى دانشگاهها پیشینه اى بیش از یك دهه دارد و شاید بتوان گفت اولین سند مدون ملى در راستاى تحقق آرمان انقلاب اسلامى است كه با مشاركت صاحبنظران حوزوى و دانشگاهى، تدوین گردید.
پس از گذشت بیش از یك دهه تلاش و تدبیر مدیران و مجریان وزارتین علوم، تحقیقات و فناورى، بهداشت، درمان و آموزش پزشكى و دانشگاه آزاد اسلامى در اجرای سیاستهای مصوب سند اولیه دانشگاه اسلامی و بررسى آسیب شناسانه مفاد و محصول سند در بازه زمانی سالهای 77 - 89 و برخوردارى از بلوغ و بالندگى علمی- مدیریتى كشور در عرصه تدوین اسناد كلان ملی و با عنایت به مراعات اقتضائات و شرایط معاصر جامعه اسلامى، ضرورت به روزسازى سند و تعیین نسبت و مناسبات آن با اسناد فرادستى و پیرامونى جهت استفاده بهینه از ظرفیت ملى براى دستیابى به اهداف، در مسیر اسلامى سازى دانشگاهها بر متولیان امر محرز گردید. بر همین اساس در پى تأكید دبیر شوراى عالى انقلاب فرهنگى و مصوبه جلسه 212 مورخ 18/12/89 اسلامى شدن دانشگاهها، دبیرخانه شورا در سال 91 مأموریت بازنگرى و به روز رسانى سند را ذیل راهبرد كلان نهادینه كردن نگرش اسلامى به علم و تسریع در فرآیندهاى اسلامى شدن نهادهاى آموزشى و پژوهشی و راهبردهای كلان مرتبط با نقشه جامع علمى كشور با نگرشى نظام واره به ابعاد )فرهنگى- تربیتى، آموزشى، پژوهشی، فناوری و مدیریتی( دانشگاه اسلامی به انجام رساند.
امید است كه با اجراى این مهم زمینه و بستری برای تحقق كامل اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران فراهم شود، انشاءالله.
سند اسلامی شدن دانشگاه ها